Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 53 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zarządzam co następuje:

§ 1

1.     Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg wraz z infrastrukturą – ul. Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Dębowa, Czereśniowa i Krótka w miejscowości Kleszczewo w składzie:

Przewodniczący:            Monika Niemier

Sekretarz:                    Joanna Laskowska

Członkowie:                  Magdalena Trubłajewicz

2.     W razie nieobecności Joanny Laskowskiej funkcję sekretarza komisji pełni Magdalena Trubłajewicz.

§ 2

1.     Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)    ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)    badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)    wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie,

4)    wybór najkorzystniejszej oferty.

2.     Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Joanna Laskowska.

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)    wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)    odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy,

3)    informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.