APEL

Rady Gminy Kleszczewo

 z dnia 26 maja 2021 r.

 

kierowany do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań mających na celu wyłączenie funkcji produkcyjnych z prowadzonej gospodarki leśnej dla obszarów stanowiących lasy ochronne miasta Poznania

 

Na podstawie §23, ust. 1, pkt. 4 i §55 ust. 1 Uchwały Nr XLVI/383/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo postanawia co następuje:

 

Rada Gminy Kleszczewo kieruje do Prezydenta Miasta Poznania apel o podjęcie działań mających na celu integrację działań ochronnych wobec zasobów leśnych występujących w obszarze aglomeracji poznańskiej. Działania te powinny rozpocząć się od ustanowienia moratorium na pozyskiwanie drewna w lasach o funkcjach ochronnych dla miasta Poznania, będących obecnie pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Czas moratorium jest niezbędny dla przygotowania nowych przepisów prawa uwzględniających interes społeczny, polegający na przystosowaniu lasów miejskich do usług ekosystemowych w zakresie ochrony jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa klimatycznego.

Na podstawie Ustawy o lasach (§ 15, p. 7a, Dz.U. 1991 nr 101 poz. 4440) oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (§ 1, p. 7b, Dz U 1992 nr 67 poz. 337) - lasy, które są położone „w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców” mogą być uznane za „lasy szczególnie chronione”. Zgodnie z zapisami w Banku Danych o Lesie, lasy należące do Lasów Państwowych w aglomeracji poznańskiej podlegają miejskim funkcjom ochronnym.

Szczególnie istotnym dla interesów zdrowotnych i społecznych mieszkańców gminy Kleszczewo jest obszar leśny o funkcji ochronnej dla miast znajdujący się na terenie Leśnictwa Kobylepole. Od czasów przedwojennych znany jest jako Las Tulecki, a jego 408ha częścią jest Użytek Ekologiczny „Darzybór”, powołany uchwałą Rady Miasta ze względu na jego wartość przyrodniczą https://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lxxv-1205-vi-2014-z-dnia-2014-11-04,54529/. Celem uchwały jest „ochrona dobrze zachowanych fragmentów borów mieszanych i roślinności łąkowej”, „prowadzenie poprawnej gospodarki turystycznej i rekreacyjnej” przy zachowaniu „zrównoważonej gospodarki leśnej”. Nadzór nad użytkiem ekologicznym i wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Poznania.

Wg informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta Lasy Państwowe zarządzają na terenie Poznania obszarem 1235 ha (tj 28% wszystkich miejskich terenów leśnych). Wg. art. 7 ust. 1 Ustawy o Lasach wśród celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zdecydowanie dominują cele ochronne, a nie ekonomiczne: „zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, a także ochrona terenów (…) o specjalnym znaczeniu społecznym”. Natomiast zapis art.3 ww. Rozporządzenia w sprawie prowadzenia gospodarki w lasach ochronnych, nakazuje ograniczenie stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk oraz preferowanie naturalnego odnowienia lasu.

Pomimo tych ograniczeń prawnych w obrębie Leśnictwa Kobylepole w ostatnich 2 latach intensyfikuje się pozyskiwanie drewna w celach komercyjnych. Prace te odbywają się metodą tzw. rębni zupełnych: gniazdowej (IIIa) oraz pasowej (Ib), co jest praktyką najbardziej inwazyjną gdyż uruchamia erozję dużych powierzchni gleby oraz odsłania sąsiadujące drzewa co zwiększa ryzyko uszkodzeń wobec nasilających się wiatrów. Niestety w Leśnictwie Kobylepole takie cięcia stosowane są także w siedliskach o wysokiej jakości biologicznej, o czym świadczy fakt, że rosną tam całkowicie zdrowe drzewostany, które osiągnęły wiek stu lat oraz brak dla nich uwag o uszkodzeniach w dokumentacji Banku Danych o Lasach.

Nasz wniosek zmierza do tego aby lasy ochronne dla miasta Poznania zostały niezwłocznie objęte działaniami takim jakie praktykowane są w lasach komunalnych pod zarządem Zakładu Lasów Poznańskich. Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące gospodarowania lasami komunalnymi miasta Poznania” (załącznik do zarządzenia nr 183/2012/P Prezydenta MP z dnia 19.03.2012) lasy komunalne charakteryzuje wiodąca rola funkcji pozaprodukcyjnych, które nakierowane są na „ochronę środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności, a ich celem głównym jest interes społeczny polegający na przystosowaniu lasów komunalnych do wzrastających potrzeb ludności w zakresie wypoczynku i rekreacji”. Niestety na terenach miejskich pozostających pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, dominuje funkcja produkcyjna, która znacząco umniejsza funkcje społeczne. Z racji unikatowej wagi dla zdrowia publicznego, wartości przyrodniczej oraz wartości kulturowej dla setek tysięcy mieszkańców naszej aglomeracji, lasy ochronne powinny być postrzegane jako nienaruszalna część narodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Naszym zdaniem należy podjąć działania, których efektem będzie:

1)    Wykluczenie funkcji produkcyjnych w lasach ze statusem ochronnym dla miast, z pozostawieniem cięć dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz adaptacji do zmian klimatu, stosując wytyczne dla lasów komunalnych Poznania http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/plik,17035/

2)    Integracja działań ochronnych na rzecz lasów aglomeracji poznańskiej, prowadzonych przez Zakład Lasów Poznańskich, Radę, Prezydenta i Urząd Miasta Poznania, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych

3)    Włączenie koncepcji nowych form ochrony na obszarach pod zarządem Lasów Państwowych do celów strategicznych „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Poznania 2019-2030”

4)    Włączenie się władz samorządowych i reprezentujących nasz region parlamentarzystów w inicjatywę legislacyjną Unijnej Strategii na Rzecz Bioróżnorodności 2030.