OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej

w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

I.              Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

II.           Stanowisko:

stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

III.         Wymagania niezbędne:

1.               Obywatelstwo polskie.

2.               Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.               Wykształcenie wyższe (preferowane budowlane).

4.               Dobra znajomość obsługi komputera.

5.               Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.               Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

7.               Nieposzlakowana opinia.

 

IV.           Wymagania dodatkowe:

1.         Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem w szczególności:

-                 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

-                 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

-                 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2.         Doświadczenie zawodowe związane z procedurą zamówień publicznych oraz budownictwem i inwestycjami.

3.         Zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, dyspozycyjność.

4.         Prawo jazdy kat. B.

 

V.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.         Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.         Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji.

                         

VI.           Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.         Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, praca w budynku.

2.         Wymiar czasu pracy: cały etat.

3.         Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

4.         Oferujemy:

-                 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-                 dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 pensja), dodatek stażowy, dodatki

-                 specjalne, nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe,

-                 pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku),

-                 nieoprocentowane pożyczki,

-                 możliwość dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych,

-                 możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i PPK.

 

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności:

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu marcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty:

1.         CV ze zdjęciem, uwzględniające przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej.

2.         List motywacyjny.

3.         Kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru.

4.         Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

5.         Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

6.         Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7.         Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.         Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

 

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.          Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1)      Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo lub włożyć do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy albo przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. gospodarki komunalnej
w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo
”,

do dnia 6 maja 2024 r. (poniedziałek) do godz. 1600.

 

2)      Terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy (nie data nadania).

3)      Koperty z ofertami złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.         Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.         Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach:

I etap - weryfikacja dokumentów;

II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór;

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

3.         Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

4.         Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo (bip.kleszczewo.pl).

 

Kleszczewo 2024-04-12