Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609.), w związku z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kleszczewo, zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Gmina Kleszczewo wnosi wkład pieniężny do Spółki Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo w wysokości 272 600,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa sześćset 00/100 złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.