Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz Uchwały Nr 216/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

1.     Powołuję gminny zespół informatyczny w składzie:

1)    Pan Mariusz Homenko         – gminny koordynator ds. informatyki

2)    Pani Katarzyna Janik           – członek zespołu.

2.     Szczegółowy zakres zadań gminnego zespołu informatycznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.     Powołuję następujące osoby na operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

1)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kleszczewie    

– Pani Katarzyna Janik

2)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gowarzewie   

– Pani Agata Zdobylak

3)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tulcach          

– Pani Bogumiła Plaszczak

4)   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Śródce           

– Pani Katarzyna Sznajder - Występska.

2.     Szczegółowy zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2024

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 22 maja 2024 r.

 

 

Zakres zadań gminnego zespołu informatycznego:

 

1)    udział w szkoleniu organizowanym przez delegaturę Krajowego Biura

Wyborczego;

2)    wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;

3)    przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej

sieci przesyłania danych;

4)    przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności

uwierzytelniania dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu

teleinformatycznego, oraz zabezpieczenie sprzętu i systemu

teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;

5)    znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

6)    udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych członków

(kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich

składów;

7)    udział we wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych o terminach

pierwszych posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;

8)    nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji

wyborczych – szkolenie oraz prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów

i haseł;

9)    dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi

dla obwodów offline;

10)  zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu teleinformatycznego oraz

meldunków o gotowości do wyborów właściwej delegaturze Krajowego Biura

Wyborczego;

11)  przygotowanie szablonów formularzy protokołów głosowania w obwodzie

z właściwymi danymi (wykorzystywanych jako projekty protokołów

głosowania lub jako protokoły w sytuacji problemów z systemem

teleinformatycznym);

12)  przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji

wyborczych elektronicznych nośników danych, na których powinni oni zapisać

pliki z protokołami głosowania w obwodzie, jeżeli nie zostaną przesłane

za pomocą sieci elektronicznego przekazywania danych;

13)  nadzór nad wprowadzaniem do systemu teleinformatycznego danych o liczbie

osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych

w trakcie głosowania (frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania

w obwodzie;

14)  potwierdzenie zgodności danych elektronicznych o wynikach głosowania

w obwodach otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z danymi z kopii

protokołu głosowania przekazanej przez tę obwodową komisję wyborczą;

15)  w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych

do systemu teleinformatycznego za operatorów obwodowych komisji

wyborczych, którzy z różnych przyczyn nie mogli tego dokonać

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 32/2024

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 22 maja 2024 r.

 

 

Zakres zadań operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

 

1)    udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego

organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;

2)    wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego

– jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;

3)    odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu

teleinformatycznego;

4)    przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;

5)    znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

6)    przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie

konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego

oprogramowania;

7)    zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym

dostępem;

8)    ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu

pracy w dniu głosowania;

9)    przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie

wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji) zgodnie

z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji

Wyborczej;

10)  wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projekcie protokołu głosowania

w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;

11)  umożliwienie wydruku projektu protokołu głosowania w obwodzie

z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi

sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników

głosowania w obwodzie;

12)  sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń

oraz niezgodności liczb w projekcie protokołu głosowania w obwodzie;

13)  przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego;

14)  zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku

na elektronicznym nośniku danych w przypadku braku możliwości

wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;

15)  przesłanie, w obecności członków obwodowej komisji wyborczej, danych

z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego

przekazywania danych