Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9079640
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty » Archiwum Wersja do druku

 

UCHWAŁA Nr XXXII/160/2005

Rady Gminy w Kleszczewie

z dnia 31 marca 2005r.

 

 

w sprawie:  regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

 

 

                       Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty  ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr  256 poz. 2572, Nr 69 poz. 624, Nr  109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczewo :

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa:

1)      sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2)      formy stypendium szkolnego

3)      tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.

 

§ 2

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Kleszczewo uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust.  3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości  stypendium szkolnego

 

§ 3

1.       Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynosi 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 203 r. o świadczeniach rodzinnych.

2.       Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji      materialnej, gdzie dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 316 zł

 

3.       W sytuacjach szczególnych, w tym określone jako takie w art.90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty wysokość miesięcznego stypendium szkolnego, może być uzupełniona o kwotę stanowiącą 20% maksymalnej wysokości stypendium szkolnego określonego  w art. 90d ust. 9  ustawy o systemie oświaty.

 

§ 4

1.       W decyzji o przyznaniu stypendium określa się czy będzie realizowane jednorazowo, miesięcznie, czy też w innych okresach.

2.       Wartość stypendium o jakim mowa w ust 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć  wielkości określonych w art. 90d  ust.11 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział  III

Formy stypendium szkolnego

 

§ 5

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4)      świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, ze udzielenie stypendium w  formach, o których mowa w pkt. 1,2,3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, z zastrzeżeniem postanowień art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział  IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

§ 6

1.       Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy  do dnia 15 września  danego roku szkolnego , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -  do dnia 15 października danego roku.

2.       W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  może być złożony po upływie terminów, o którym  mowa w ust. 1.

3.       Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym określi Wójt Gminy.

 

§ 7

1.       Ciałem o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, powoływana przez Wójta Gminy Kleszczewo.

2.       W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.

3.       Do zadań Komisji należy:

1)      sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

2)      przedstawianie Wójtowi Gminy Kleszczewo propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium,

3)      przedstawianie wniosków nie kwalifikujących się do przyznania stypendium szkolnego.

4.       Wójt może zlecać Komisji  inne zadania niż wymienione w ust.3.

5.       Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem

6.       Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

 

§ 8

1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres od września do czerwca (uczniowie) lub na okres od października do czerwca (słuchacze kolegiów) danego roku szkolnego.

2. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie  przyznania  stypendium   szkolnego podejmuje Wójt Gminy.

 

§ 9

1.       W przypadku przyznania stypendium na realizację form przewidzianych w § 5 pkt. 1-3 świadczenie wypłacone należy udokumentować w terminie 14 dni od otrzymania określonej pomocy.

2.       Za dokument stwierdzający poniesienie wydatków uważa się fakturę lub inny dowód potwierdzający zakup towaru i umożliwiający identyfikację osoby dokonującej tego zakupu.

3.       Wypłata stypendium szkolnego  w formach określonych  w § 5 następować będzie w sposób i w terminach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc.

 

Rozdział V.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

§ 10

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Kleszczewo w trybie art. 90r ust 3 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 11

1.       Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej  z powodu zdarzenia losowego.

2.       Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia  uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3.       Wzór wniosku o przyznanie  zasiłku szkolnego określi Wójt Gminy.

 

§ 11

1. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są,  w szczególności:

a)  pożar, zalanie, kradzież w mieszkaniu ucznia ,

b) długotrwała choroba ucznia, rodziców lub opiekunów ucznia,

c)  śmierć rodziców lub opiekunów ucznia.

2. Wójt Gminy może przyznać zasiłek szkolny w razie zaistnienia innych zdarzeń losowych niż wymienione w ust. 1.

 

§ 12

1.       Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy propozycje dotyczące formy w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny i jego wysokości przedstawiając ocenę skutków zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

2.       Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania  zasiłku  szkolnego podejmuje Wójt Gminy.

 

§ 13

Wypłata  zasiłku szkolnego   w formach określonych  w  art. 90e ust. 2 ustawy o systemie oświaty  następować będzie w sposób i w terminach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc.

 

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

 

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  pouczenie dot.dokumentów od '2007 (37.5kB) pobierz pokaż
  WZÓR WNIOSKU od 2007r. (41.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała 241 - pomoc materialna dla uczniów (35.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marta Polak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2005-05-20 10:03:04, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2005-05-20 10:04:16, Ostatnia zmiana: 2007-08-21 09:12:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3150