OPINIA Nr  0052 - OP/2/05

 Rady Gminy w Kleszczewie

z dnia 27 października 2005r.

 

 

w sprawie :       projektu  planu  aglomeracji Nagradowice i aglomeracji Tulce.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 43 ust. 2a  ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne1  Dz.U. Nr 115 poz. 1229 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 5  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy w Kleszczewie  wyraża następującą  opinię :

 

§ 1

 

Rada Gminy pozytywnie opiniuje przedłożony jej pismem Nr SR.II-4.66172-3/05 z dnia 13 października 2005r. przez Wojewodę Wielkopolskiego zweryfikowany projekt planu aglomeracji Nagradowice i aglomeracji Tulce 

 

§ 2

 

Realizację powyższego zadania powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Opinia  jest wiążące z dniem  jej wyrażenia.