Uchwała  Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 21 listopada 2012 r. 

 

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r.Nr 180 poz.1111;z 2009r.Nr 223 poz.1458,Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241: z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675;z 2011r.Nr 21 poz.113,Nr 117 poz.679,Nr 134poz.777 ,Nr 217 poz.1281 ,Nr 149 poz.887 z 2012r. poz.567), art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz.1461 ,Nr 226 poz.1475 z 2011r. Nr 102 poz. 584,Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016 i Nr 232, poz.1378) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012r. poz. 587 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. z dnia 12 października 2012r. poz. 743) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych : 

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 615 zł 

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 748 zł 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 952 zł 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.746 zł 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatkowe określa załącznik nr 2 do uchwały 

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 394 zł 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadających dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do uchwały 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia : 

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.801 zł 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.289 zł  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

          Henryk Lesiński 

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),

 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

 989

1.055

13

14

1.092

1.160

14

15

1.188

1.252

15

 

1.515

1.595

Trzy osie

12

17

1.450

1.515

17

19

1.582

1.646

19

21

1.715

1.780

21

23

1.846

1.913

23

25

2.043

2.111

25

 

2.175

2.241

Cztery osie i więcej

12

25

1.978

2.043

25

27

2.111

2.175

27

29

2.241

2.308

29

31

2.505

3.018

31

 

2.636

3.018

 

 

 

 

  

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Lesiński

 

 


 

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Dwie osie

 

12

18

2.111

2.175

 

18

25

2.175

2.241

 

25

31

2.216

2.280

 

31

 

2.256

2.333

 

Trzy osie

 

12

40

2.241

2.308

 

40

 

2.636

3.018

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

              Henryk Lesiński

 


 

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIV/174/2012
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 21 listopada 2012 r.

 

 

 

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna Masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

Nie mniej niź

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Jedna oś

 

12

18

461

526

 

 

18

25

526

594

 

 

25

 

592

717

 

 

Dwie osie

 

12

28

526

594

 

 

28

33

782

1.084

 

 

33

38

1.084

1.645

 

 

38

 

1.467

2.167

 

 

Trzy osie

 

12

38

989

1.515

 

 

38

 

1.252

1.913

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                Henryk Lesiński

 Załączniki:

1. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych  - POBIERZ

2. DT-1/A - Załącznik do deklaracji DT-1 - POBIERZ