Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9481260
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne obrazek Wersja do druku

Uchwała Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  z 2013r. poz. 594 i 645)  art. 12 ust. 4 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.  613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 ; z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchyla się  Uchwałę Nr  XXXIX/190/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.

 

                                              

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  

          Henryk Lesiński

 

 


Informację wytworzył: Podatki, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2006-01-06 05:13:20, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2006-01-06 05:14:04, Ostatnia zmiana: 2013-12-31 09:53:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3231