Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9481041
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne obrazek Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXIV/185/2008

Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia 13 listopada 2008r.

 

w sprawie :   inkasa podatków.  

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 Nr 1467, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz. 730), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1826; z 2005r. Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006r. Nr 249 poz. 1825; z 2008r. Nr 116 poz. 730), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :

 

 

§ 1

Zarządza się na terenie gminy Kleszczewo  pobór podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

 

§ 2

Na inkasentów wyznacza się sołtysów, których wykaz stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 2,5 % od zebranych kwot podatków, o których mowa w § 1 uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/191/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie inkasa podatków.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2009 r.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                         mgr Ewa Lesińska

                                                                                             

 

                                                                                              Załącznik do Uchwały

                                                                                              Nr XXIV/185/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 13 listopada 2008r.

 

 

 

WYKAZ INKASENTÓW

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren poboru podatków - sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

miejscowość Bylin – sołectwo Bylin

2.

Andrzej Frąckowiak

miejscowość  Gowarzewo, Szewce, Tanibórz - sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Rafał Ochowiak

miejscowość Markowice - sołectwo Markowice

8.

Sławomir Golba

miejscowość  Nagradowice   - sołectwo Nagradowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki - sołectwo Poklatki

10.

Jolanta Fludra

miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka

11.

Grzegorz Socha

 

miejscowość Tulce - sołectwo Tulce

12.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość   Zimin - sołectwo Zimin

 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                         mgr Ewa Lesińska

 

 


Informację wytworzył: Podatki, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2006-01-06 05:15:52, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2006-01-06 05:16:28, Ostatnia zmiana: 2013-01-21 13:49:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3062