Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8462708
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne Wersja do druku

Uchwała NR  XI/78/2011
Rady  Gminy  Kleszczewo

z dnia 28 września 2011 r.

 

w sprawie  : określenia wzorów formularzy podatkowych 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441/, art. 6a ust. 5, ust 8 pkt 1 i ust. 11ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity z tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz. 730; z 2009r. Nr 237 poz. 1655,Nr 56 poz. 458; z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz.1475 / art. 6 ust 2, ust 5 pkt 1 i ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1862; z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z 2010r. Nr 226, poz. 1475/ art. 6 ust.6, ust 9 pkt. 1 i ust 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1)/tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613/, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1

 Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości: 

1)Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 1, 

2)Deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2. 

 

§ 2

Określa się następujące wzory formularzy dla podatku rolnego: 

1)Informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3, 

2)Deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4,.

 

§ 3

Określa się następujące wzory formularzy dla podatku leśnego: 

1)Informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5, 

2)Deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6. 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXX/192/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. 

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

            Henryk Lesiński

 

 

1) (1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/93/2011

RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 listopada 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r :Nr 17 poz. 128, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;z 2008r. Nr 180 poz. 1111; z 2009r. Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 6a ust. 5, ust 8 pkt. 1 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst

jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz. 730; z 2009r. Nr 237 poz. 1655,Nr 56 poz. 458; z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz.1475 ) art. 6 ust 2, ust 5 pkt. 1 i ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200 poz. 1682, Nr 216 poz. 1862; z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z 2010r. Nr 226, poz. 1475)

art. 6 ust.6, ust 9 pkt. 1 i ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 Nr 96 poz. 654,Nr 225 poz. 1461,Nr 226 poz. 1475), z 2011r: Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654,Nr 171 poz. 1016,  Nr 232 poz. 1378, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XI/78/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych zmienia sie treść załącznika nr 2 do powyższej uchwały, którą to treść zastępuje się treścią załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2012r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Lesiński

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

 

 

 

Pobierz formularz:

Podatek rolny

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Deklaracja na podatek rolny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

 

 


Informację wytworzył: Podatki, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2006-01-06 05:19:10, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2006-01-06 05:31:07, Ostatnia zmiana: 2013-01-21 13:53:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3609