Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo 2016r.

LP.

Nr zarządzenia

Data wydania

W sprawie

 

1.

1/2016

04 stycznia 2016r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP

 

2.

2/2016

12 stycznia 2016r.

Ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości

 

3.

3/2016

29 stycznia 2016r.

Zatrudnienia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

 

4.

4/2016

29 stycznia 2016r.

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

5.

5/2016

02 lutego 2016r.

Powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego

 

6.

6/2016

02 lutego 2016r.

Powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe

 

7.

7/2016

02 lutego 2016r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2016r.

 

8.

8/2016

23 lutego 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na budowę bieżni lekkoatletycznej 400m  i skoczni do skoku w dal w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kleszczewie w ramach zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie”.

 

9.

9/2016

21 marca 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w miejscowości Zimin.

 

10.

10/2016

30 marca 2016r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

11.

11/2016

30 marca 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

12.

12/2016

01 kwietnia 2016r.

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie o prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 

13.

13/2016

01 kwietnia 2016r.

Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

 

14.

14/2016

20 kwietnia 2016r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

15.

15/2016

21 kwietnia 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w miejscowości Zimin.

 

16.

16/2016

02 maja 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

17

17/2016

25 maja 2016r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

 

 

18.

18/2016

31 maja 2016r.

Powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016r.

 

19.

19/2016

02 czerwca 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017 wraz z opieką.

 

20.

20/2016

16 czerwca 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki

 

21.

21/2016

16 czerwca 2016r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury oraz  określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

22.

22/2016

20 czerwca 2016r.

Zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

 

23.

23/2016

20 czerwca 2016r.

Zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb rozwojowych placówek edukacyjnych Gminy Kleszczewo.

 

24.

24/2016

22 czerwca 2016r.

Powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na    stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

25.

25/016

29 czerwca 2016r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

26.

26/2016

29 czerwca 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

27

27/2016

30 czerwca 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej, Trzeckiej.

 

28.

28/2016

13 lipca 2016r.

Uchylenia zarządzenia w sprawie  ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

29.

29/2016

13 lipca 2016r.

Powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.

 

30.

30/2016

21 lipca 2016r.

Powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkól w Kleszczewie Pani Marzenie Socha

 

31.

31/2016

21 lipca 2016r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

32.

32/2016

21 lipca 2016r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

33.

33/2016

21 lipca 2016r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

34.

34/2016

22 lipca 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

35.

35/2016

25 lipca 2016r.

Powołania komisji oceny wyboru partnera do realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – projekty konkursowe.

 

36.

36/2016

11 sierpnia 2016r.

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

 

37.

37/2016

12 sierpnia 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

38.

38/2016

13 września 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo i Nagradowice.

 

39

39/2016

30 września 2016r.

Ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół  prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

40.

40/2016

30 września 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

41.

 

41/2016

19 października 2016r.

Przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

42.

42/2016

27 października 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

43.

43/2016

02 listopada 2016r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru w Urzędzie Gminy w  Kleszczewie.

 

44.

44/2016

15 listopada 2016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice i Szewce.

 

45.

45/2016

15 listopada 2016r.

Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2024

 

46.

46/2016

15 listopada 2016r.

Projektu budżetu gminy na 2017r.

 

47.

47/2016

17 listopada 2016r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

48.

48/2016

21 listopada 016r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Kleszczewo.

 

49.

49/2016

02 grudnia 2016r.

Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

50.

50/2016

06 grudnia 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

51.

51/2016

12 grudnia 2016r.

Scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach organizacyjnych

 

52.

52/2016

15 grudnia 2016r.

Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

53.

53/2016

28 grudnia 2016r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

54.

54/2016

30 grudnia 2016r.

Ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

55.

55/2016

30 grudnia 2016r.

Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

56.

56/2016

30 grudnia 2016r.

Ustalenia na terenie Gminy Kleszczewo lokali  wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

57.

57/2016

30 grudnia 2016r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie  ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie

 

58.

58/2016

30 grudnia 2016

Ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

59.

59/2016

30 grudnia 2016 r.

Instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Kleszczewo.

 

 

Zarządzenia  Wójta Gminy Kleszczewo 2017r.

 

1.

1/2017

02 stycznia 2017r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego  oraz  Prezesa  ZG OSP

 

2.

2/2017

10 stycznia 2017r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

 

3.

3/2017

10 stycznia 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice, Szewce i Krerowo.

 

4.

4/2017

12 stycznia 2017r.

Powołania Komisji Stypendialnej  w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego

 

5.

5/2017

12 stycznia 2017 r.

Powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe

 

6.

6/2017

18 styczna 2017r.

Upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do  prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu realizacji zadań  z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

7.

7/2017

02 luty 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania  o
o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

8.

8/2017

06 luty 2017r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze) na 2017r.

 

9.

9/2017

08 luty 2017r.

Przeprowadzenia naboru na zastępstwo na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

 

10.

10/2017

08 luty 2017r.

Karty Audytu Wewnętrznego

 

11.

11/2017

08 luty 2017r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 – 2029

 

12.

12/2017

08 lutego 2017r

Scentralizowanych zasad rozliczeń  podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach organizacyjnych

 

13.

13/2017

08 marca 2017r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

14.

14/2017

08 marca 2017r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowo-administracyjnych  w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

15.

15/2017

08 marca 2017r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy

 

16.

16/2017

08 marca 2017r.

Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo

 

17

17/2017

15 marca 2017r.

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla publicznych  przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kleszczewo.

 

18.

18/2017

15 marca 2017r.

Zatwierdzenia analizy potrzeb i trendów demograficznych w Gminie Kleszczewo

 

19.

19/2017

17 marca 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na” Naprawę dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2017/2018”.

 

20.

20/2017

27 marca 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na przebudowę budynku w zakresie pomieszczeń Sali widowiskowej i zagospodarowania terenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu

 

21.

21/2017

31marca 2017r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

22.

22/2017

31 marca 2017r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowo-administracyjnych w Referacie Oświaty  w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

23.

23/2017

31 marca 2017r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia   konkursu  na stanowisko Skarbnika Gminy

 

24.

24/2017

31 marca 2017r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

 

25

25/2017

31 marca 2017r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 – 2029

 

26.

26/2017

13 kwietnia 2017r.

Powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

 

27.

27/2017

25 kwietnia 2017r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

 

28.

28/2017

25 kwietnia 2017r.

Zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

29.

29/2017

15 maja 2017r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

30.

30/2017

17 maja 2017r.

: Przeprowadzenia naboru  na wolne  kierownicze  stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Oświaty  w Urzędzie Gminy   Kleszczewo.

 

31.

31/2017

17 maja 2017r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

 

32.

32/2017

17 maja 2017r.

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

33.

33/2017

17 maja 2017r.

Odroczenia Zakładowi Komunalnemu w Kleszczewie   terminu uiszczenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

 

34.

34/2107

02 czerwca 2017r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i funduszy unijnych  w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

35.

35/2017

07 czerwca 2017r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Oświaty  w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

36.

36/2017

30 czerwca 2017r.

Zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

 

37.

37/2017

30 czerwca 2017r.

Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i wojny.

 

38.

38/2017

10 lipca 2017r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ( Dominik Rydian)

 

39.

39/2017

17 lipca 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką.

 

40.

40/2017

24 lipca 2017r.

Zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

41.

41/2017

28 lipca 2017r.

Powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

 

42.

42/2017

28 lipca 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Tulcach.

 

43.

43/2017

31 lipiec 2017r.

Zmian w budżecie Gminy na 2017r.

 

44.

44/2017

07 sierpień 2017r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo

 

45.

45/2017

14 sierpień 2017r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

46.

46/2017

24 sierpnia 2017r.

Wskazania gospodarza sali wiejskiej w  Gowarzewie   oraz  ustalenia stawki  za jej  wynajem .

 

47.

47/2017

24 sierpnia 2017r.

Ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w  Gowarzewie.

 

48.

48/2017

24 sierpnia 2017r.

Zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

49

49/2017

30 sierpnia 2017r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia  z tego tytułu udziałów w Spółce  Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

 

50.

50/2017

31 sierpnia 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ”.

 

51.

51/2017

08 września 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla celów specjalnych

 

52.

52/2017

08 września 2017r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia  z tego tytułu udziałów w Spółce  Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

53.

53/2017

12 września 2017r.

Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie  pomocy  w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu  pomocy uczniom  „Wyprawka   szkolna”.

 

54.

54/2017

14 września 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo

 

55.

55/2017

19 września 2017r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej   w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

56.

56/2017

20 września 2017r.

Zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

 

57.

57/2017

27 września 2017r.

Ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół  prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

 

58.

58/2017

28 września 2017r.

Powołania Komitetu  Rewitalizacji

 

59.

59/2017

04 października 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie wraz z parkingiem dla samochodów osobowych.

 

60.

60/2017

10 października 2017r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

61.

61/2017

20 października 2017r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

62.

62/2017

26 października 2017

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej

 

63

63/2017

30 października 2017r.

Zmian w budżecie Gminy na 2017r.

 

64.

64/2017

31 października 2017r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo

 

65.

65/2017

02 listopada 2017r.

Ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w  Gowarzewie.

 

66.

66/2017

02 listopada 2017r.

Ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w  Tulcach

 

67.

67/2017

06 listopada 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę pasa drogowego drogi gminnej  nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo

 

68.

68/2017

06 listopada 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Kleszczewo

 

69.

69/2017

15 listopada 2017r.

Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na 2018r.

 

70.

70/2017

15 listopada 2017r.

Projektu budżetu Gminy  na 2018r.

 

71.

71/2017

17 listopada 2017r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

72

72/2017

21 listopada 2017r.

Zmian w budżecie Gminy na 2017r.

 

73.

73/2017

28 listopada 2017r.

Odpłatności za wynajem pomieszczeń w budynkach szkół na terenie Gminy Kleszczewo

 

74

74/2017

05 grudnia 2017r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulic Świerkowej, Sosnowej, Bukowej oraz Tulipanowej w Tulcach

 

75.

75/2017

13 grudnia 2017

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia  z tego tytułu udziałów w Spółce Zaklad Komunalny w Kleszczewie Spółka z o.o

 

76.

76/2017

28 grudnia 2017

Zmian w budżecie Gminy na 2017r.

 

77.

77/2017

29 grudnia 2017r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia  z tego tytułu udziałów w Spółce Zaklad Komunalny w Kleszczewie Spółka z o.o

 

78.

78/2017

29 grudnia 2017r.

Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

79.

79/2017

29 grudnia 2017r.

zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół w Kleszczewie oraz Zespołu Szkól w Tulcach w zakresie obszaru wsparcia w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznań

 

80.

80/2017

29 grudnia 2017r.

ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

81.

81/2017

29 grudnia 2017r.

przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2018 - 2020

 

 

Zarządzenia  Wójta Gminy Kleszczewo 2018r.

1.

1/2018

02 stycznia 2018r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP

 

2.

2/2018

03 stycznia 2018r.

Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

3.

3/2018

03 stycznia 2018r.

Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo

 

4.

4/2018

08 stycznia 2018r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

5.

5/2018

08 stycznia 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego termomodernizację trzech budynków publicznych w Gminie Kleszczewo.

 

6.

6/2018

18 stycznia 2018r.

Powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.

 

7.

7/2018

18 stycznia 2018r.

Powołania Komisji Stypendialnej  w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie      stypendium sportowego

 

8.

8/2018

19 stycznia 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowania terenu na cele turystyczno – rekreacyjne – budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kleszczewo

 

9.

9/2018

26 stycznia 2018r.

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych  przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kleszczewo

 

10.

10/2018

26 stycznia 2018r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.  działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

11.

11/2018

29 stycznia 2018r

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze)  na 2018r.

 

12.

12/2018

01 lutego 2018r.

Ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Krzyżownikach- Śródce oraz Sali wiejskiej w Markowicach

 

13.

13/2018

19 lutego 2018r.

Ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i wojny.

 

14.

14/2018

19 lutego 2018r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040

 

15.

15/2018

05 marca 2018r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

16.

16/2018

07 marca 2018

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego termomodernizację dwóch budynków publicznych w Kleszczewie

 

17.

17/2018

07 marca 2018r.

Powołania Komisji Konkursowej  na potrzeby wyłonienia partnerów projektu  dla zadania „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i  powojskowych, którego beneficjentem Bedzie Gmina Kleszczewo

 

18.

18/2018

10 kwietnia 2018r.

Powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 r.

 

19.

19/2018

12 kwietnia 2018r.

Powołania komisji przetargowej celu przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku dla OPS i  Policji w Kleszczewie

 

20.

20/2018

16 kwietnia 2018r.

Powołania komisji przetargowej celu przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę  pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 03 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo

 

21.

21/2018

16 kwietnia 2018r.

Powołania komisji przetargowej celu przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego obejmującego budowę  odcinka i przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej ul. Narcyzowa w Tulcach, gmina Kleszczewo

 

22.

22/2018

27 kwietnia  2017r.

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach

 

23.

23/2018

07 maja 2018r.

Zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

24.

24/2018

25 maja 2018r.

Powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Tulcach

 

25.

25/2018

28 maja 2018r.

Powołania komisji przetargowej celu przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych – ul. Chabrowa i Wrzosowa w Tulcach , gmina Kleszczewo

 

26.

26/2018

30 maja 2018r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia  z tego tytułu udziałów w Spółce Zaklad Komunalny w Kleszczewie Spółka z o.o

 

27.

27/2018

04 czerwca 2018r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

28.

28/2018

05 czerwca 2018r.

Zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach

 

29.

29/2018

06 czerwca 2018r.

Upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do  prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start  a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym  decyzji.

 

30.

30/2018

06 czerwca 2018r.

Powołania komisji przetargowej celu przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie obejmujące budowę części drogi gminnej ul. Magazynowa w miejscowości Krzyżowniki, gmina Kleszczewo

 

31.

31/2018

15 czerwca 2018r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej celu przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego obejmującego budowę  odcinka i przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej ul. Narcyzowa w Tulcach, gmina Kleszczewo

 

32.

32/2018

15 czerwca 2018r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej celu przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych – ul. Chabrowa i Wrzosowa w Tulcach , gmina Kleszczewo

 

33.

33/2018

19 czerwca 2018r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej  w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

34.

34/2018

25 czerwca 2018r.

Powierzenia funkcji dyrektora  Zespołu Szkół w Tulcach Panu Andrzejowi Szymczakowi

 

35.

35/2018

06 lipca 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką.

 

36.

36/2018

09 lipca 2018r.

Zmian w budżecie Gminy na 2018r.

 

37.

37/2018

17 lipca 2018r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia  z tego tytułu udziałów w Spółce Zaklad Komunalny w Kleszczewie Spółka z o.o

 

38.

38/2018

17 lipca 2018r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

39

39/2018

30 lipca 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych

 

40

40/2018

31 lipca 2018r.

Zmian w budżecie Gminy na 2018r.

 

41.

41/2018

01 sierpnia 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej i Bukowej w Tulcach – kontynuacja

 

42

42/2018

14 sierpnia 2018r.

Zmian w budżecie Gminy na 2018r.

 

43

43/2018

03 września 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie na  „Naprawę dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2018/2019

 

44

44/2018

03 września 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące przebudowę trzech odcinków dróg gminnych – ul. Makowa, Irysowa oraz Narcyzowa oś A w Tulcach, gmina Kleszczewo

 

45

45/2018

03 września 2018r.

Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

46.

46/2018

03 września 2018r.

Ustanowienia zespołu informatycznego  ds. obsługi gminnej komisji wyborczej oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

47.

47/2018

14 września 2018r.

Ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkól prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkól prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

 

48.

48/2018

28 września 2018r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

49

49/2018

04 października 2018r.

Zmian w budżecie Gminy na 2018r.

 

50

50/2018

10 października 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w miejscowościach Kleszczewo i Tulce w Gminie Kleszczewo.

 

51.

51/2018

10 października 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kleszczewie , Gmina Kleszczewo

 

52.

52/2018

10 października 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Tulcach, Gmina Kleszczewo

 

53.

53/2018

19 października 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na terenie Gminy Kleszczewo

 

54.

54/2018

26 października 2018r.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

55.

55/2018

06 listopada 2018r.

Powołania komisji zdrowotnej

 

56.

56/2018

15 listopada 2018r.

Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  na 2019r.

 

57.

57/2018

15 listopada 2018r.

Projektu budżetu Gminy  na 2019r.

 

58.

58/2018

19 listopada 2018r.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.r.

 

59.

59/2018

21 listopada 2018r.

Powołania Zastępcy Wójta

 

60

60/2018

29 listopada 2018r.

Zmian w budżecie Gminy na 2018r.

 

61.

61/2018

29 listopada 2018r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące rewaloryzację zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie

 

62.

62/2018

05 grudnia 2018r.

Ustalenia    stawek    czynszu    za     lokale     mieszkalne     wchodzące   w   skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

 

63.

63/2018

10 grudnia 2018r.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

64.

64/2018

14 grudnia 2018r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia  Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

65.

65/2018

27 grudnia 2018r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

66.

66/2018

27 grudnia 2018r.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

67.

67/2018

28 grudnia 2018r.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

68.

68/2018

31 grudnia 2018r.

Zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

 

Zarządzenia  Wójta Gminy Kleszczewo 2019r.

1.

1/2019

02 stycznia 2019r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego,  Prezesa  ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich.

 

2.

2/2019

07 stycznia 2019r.

 

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski  nad przebudową ul. Sportowej w Kleszczewie

 

3.

3/2019

07 stycznia 2019r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy ul. Sportowej w Kleszczewie w formuje zaprojektuj i wybuduj

 

4.

4/2019

08 stycznia 2019r.

Powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe

 

5.

5/2019

08 stycznia 2019r.

Powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego

 

6.

6/2019

08 stycznia 2019r.

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla publicznych  przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kleszczewo

 

7.

7/2019

10 stycznia 2019r.

Ustalenia zakresu  obowiązków i uprawnień  gospodarzy sal wiejskich.

 

8.

8/2019

28 stycznia 2019r.

Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

9.

9/2019

01 lutego 2019r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze)  na 2019r.

 

10

10/2019

05 lutego 2019r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

 

11.

11/2019

05 lutego 2019r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

 

12.

12/2019

06 lutego 2019r.

Zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (sołectw)  w Gminie Kleszczewo

 

13.

13/2019

13 lutego 2019r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski  nad budową zintegrowanego węzła przesiadkowego  w Kleszczewie Gmina Kleszczewo

 

14.

14/2019

25 lutego 2019r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące przebudowę ulicy Narcyzowej w Gminie Kleszczewo – kontynuacja zadania

 

15.

15/2019

25 lutego 2019r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

16.

16/2019

01 marca 2019r.

Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

17.

17/2019

05 marca 2019r.

Przeprowadzenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze  ds. księgowości podatkowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

18.

18/2019

05 marca 2019r.

Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

 

19.

19/2019

11 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

20.

20/2019

15 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  15 marca 2019r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowych w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019 r.

 

21.

21/2019

18 marca 2019r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

22.

22/2019

11 kwietnia 2019r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

23.

23/2019

23 kwietnia 2019r.

Powołania zespołu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

24.

24/2019

25 kwietnia 2019r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

25.

25/2019

29 kwietnia 2019r.

Zatwierdzenia  sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

26.

26/2019

30 kwietnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

27.

27/2019

22 maja 2019 r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

28.

28/2019

27 maja 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

29.

29/2019

28 maja 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 434 – ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej ( gm. Kleszczewo)

 

30.

30/2019

30 maja 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019r

 

31.

31/2019

10 czerwca 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące  dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz  z wyposażeniem do celów specjalnych

 

32.

32/2019

11 czerwca 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. „Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo”.

 

33.

33/2019

11 czerwca 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. Dostawa dziewięciu niskoemisyjnych autobusów dla Gminy Kleszczewo

 

34.

34/2019

11 czerwca 2019 r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności komunalnej i bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

35.

35/2019

24 czerwca 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z opieką

 

36.

36/2019

28 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

37.

37/2019

28 czerwca 2019 r.

Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie  do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 

38.

38/2019

19 lipca 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

39.

39/2019

19 lipca 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski nad przebudową ul. Sportowej oraz modernizacją i rozbudową zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo w Kleszczewie.

 

40.

40/2019

19 lipca 2019 r.

Powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

 

41.

41/2019

30 lipca 2019 r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

42.

42/2019

30 lipca 2019 r.

Powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia

 

43.

43/2019

30 lipca 2019 r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej  dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

44.

44/2019

08 sierpnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

45.

45/2019

19 sierpnia 2019 r.

Odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

 

46.

46/2019

19 sierpnia 2019 r.

Wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

 

47.

47/2019

19 sierpnia 2019 r.

Wskazania i ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień gospodarza Sali wiejskiej w Poklatkach

 

48.

48/2019

19 sierpnia 2019 r.

Ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Poklatkach

 

49.

49/2019

26 sierpnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

50.

50/2019

28 sierpnia 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące budowę drogi gminnej w miejscowości Nagradowice wraz z budową zjazdu publicznego na drogę powiatową

 

51.

51/2019

05 września 2019 r.

Ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

52.

52/2019

05 września 2019 r.

Powołania zespołu informatycznego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

53.

53/2019

30 września 2019 r.

Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w  Referacie  Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

54.

54/2019

30 września 2019 r.

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

55.

55/2019

01 października 2019 r.

Wskazania i ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie

 

56.

56/2019

01 października 2019 r.

Ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie

 

57.

57/2019

08 października 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Kleszczewo

 

58.

58/2019

11 października 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

59.

59/2019

14 października 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 5.000.000 PLN na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”

 

 

60.

60/2019

14 października 2019 r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

61

61/2019

29 października 2019 r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.

 

62.

62/2019

8 listopada 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

 

 

63.

63/2019

13 listopada 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją – ul. Waniliowej w miejscowości Gowarzewo.

 

64.

64/2019

15 listopada 2019 r.

Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040

 

65.

65/2019

15 listopada 2019 r.

ustalenia  projektu budżetu Gminy Kleszczewo na 2020r.

 

66.

66/2019

25 listopada 2019 r.

Wskazania i ustalenia zakresu obowiązków i uprawnień gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie

 

67.

67/2019

25 listopada 2019 r.

 

Ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie

 

68.

68/2019

26 listopada 2019 r.

 

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

69.

69/2019

09 grudnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

 

70.

70/2019

09 grudnia 2019 r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia  z tego tytułu udziałów w Spółce  Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

 

 

71.

71/2019

16 grudnia 2019 r.

Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

72.

72/2019

27 grudnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

73.

73/2019

30 grudnia 2019 r.

Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników oraz zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Kleszczewo

 

74.

74/2019

30 grudnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

75.

75/2019

31 grudnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

76.

76/2019

31 grudnia 2019 r.

Uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 r.

 

77.

77/2019

31 grudnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

78.

78/2019

31 grudnia 2019 r.

Zmian w budżecie gminy na 2019 r.

 

79.

79/2019

31 grudnia 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 434 – ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

 

80.

80/2019

31 grudnia 2019 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

 

 

Zarządzenia  Wójta Gminy Kleszczewo 2020 r.

LP.

Nr zarządzenia

Data wydania

W sprawie

 

1.

1/2020

02 stycznia 2020 r.

Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

2.

2/2020

02 stycznia 2020 r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego, Prezesa ZG OSP oraz gospodarzy sal wiejskich

 

3.

3/2020

03 stycznia 2020 r.

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli oraz pierwszych klas publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

 

4.

4/2020

23 stycznia 2020 r.

Przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

5.

5/2020

24 stycznia 2020 r.

Ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo

 

6.

6/2020

3 lutego 2020 r.

Powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe

 

7.

7/2020

3 lutego 2020 r.

Powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego

 

8.

8/2020

3 lutego 2020 r.

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

 

9.

9/2020

5 lutego 2020 r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2020 r.

 

10.

10/2020

5 lutego 2020 r.

Powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

11.

11/2020

5 lutego 2020 r.

Ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas siódmych dwujęzycznych, publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

12.

12/2020

3 marca 2020 r.

Zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

13.

13/2020

3 marca 2020 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

 

14.

14/2020

3 marca 2020 r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo

 

15.

15/2020

14 marca 2020 r.

Wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo.

 

16.

16/2020

16 marca 2020 r.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

 

17.

17/2020

24 marca 2020 r.

Wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

 

 

18.

18/2020

30 marca 2020 r.

Zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 

19.

19/2020

31 marca 2020 r.

Wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w Spółce Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o. o.

 

20.

20/2020

31 marca 2020 r.

Zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 

21.

21/2020

09 kwietnia 2020 r.

Wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

 

22.

22/2020

09 kwietnia 2020 r.

 

Zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 434 – ścieżka rowerowa od skrzyżowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

 

23.

23/2020

09 kwietnia 2020 r.

 

Zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 

24.

24/2020

21 kwietnia 2020 r.

Sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

 

25.

25/2020

15 maja 2020 r.

powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie obejmujące dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych

 

26.

26/2020

15 maja 2020 r.

powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

27

27/2020

22 maja 2020 r.

sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kleszczewo

 

28.

28/2020

01 czerwca 2020 r.