Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8747885
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Prowadzone rejestry i ewidencje Wersja do druku

 

Zarządzenia  Wójta Gminy Kleszczewo 2016r.

 

1.

1/2016

04 stycznia 2016r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP

2.

2/2016

12 stycznia 2016r.

Ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości

3.

3/2016

29 stycznia 2016r.

Zatrudnienia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

4.

4/2016

29 stycznia 2016r.

Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla  przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

5.

5/2016

02 lutego 2016r.

Powołania Komisji Stypendialnej w celu  rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego

6.

6/2016

02 lutego 2016r.

Powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe

7.

7/2016

02 lutego 2016r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2016r.

8.

8/2016

23 luty 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bieżni lekkoatletycznej 400m  i skoczni do skoku w dal w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kleszczewie w ramach zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie”.

9.

9/2016

21 marca 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w miejscowości Zimin.

10.

10/2016

30 marca 2016r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

11.

11/2016

30 marca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

12.

12/2016

01 kwietnia 2016r.

w sprawie :  upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do  prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

13.

13/2016

01 kwietnia 2016r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

14.

14/2016

20 kwietnia 2016r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

15.

15/2016

21 kwietnia 2016r.

w sprawie:  powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w miejscowości Zimin.

16.

16/2016

02 maja 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

17.

17/2016

25 maja 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

18.

18/2016

31 maja 2016 r.

w sprawie:   powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.

19.

19/2016

02 czerwca 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017 wraz z opieką.

20.

20/2016

16 czerwca 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki.

21.

21/2016

16 czerwca 2016r.

w sprawie : Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

22.

22/2016

20 czerwca 2016r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

23.

23/2016

20 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy Stanu i Potrzeb Rozwojowych Placówek Edukacyjnych Gminy Kleszczewo.

24.

24/2016

22 czerwca 2016r.

w sprawie:   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na    stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

25.

25/2016

29 czerwca 2016r.

w sprawie :   zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.                                                                   

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia   29 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

26.

26/2016

29 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

27.

27/2016

30 czerwca 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej, Trzeckiej.

28.

28/2016

13 lipca 2016r.

w sprawie :       uchylenia zarządzenia w sprawie  ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

29.

29/2016

13 lipca

2016 r.

w sprawie:  powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.

30.

30/2016

21 lipca

  2016 r.

w sprawie:  powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie Pani Marzenie Socha

31.

31/2016

21 lipca

 2016r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

32.

32/2016

21 lipca

2016r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

33.

33/2016

21 lipca

2016r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

34.

34/2016

22 lipca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

35.

35/2016

25 lipca 2016r.

w sprawie:        powołania komisji oceny wyboru partnera do realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – projekty konkursowe.

36.

36/2016

11 sierpnia 2016r.

w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

37.

37/2016

12 sierpnia 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

38.

38/2016

13 września 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo i Nagradowice.

39.

39/2016

30 września 2016r.

w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół  prowadzonych przez  Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

40.

40/2016

30 września 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

41.

41/2016

19 października  2016 r.

 w sprawie : przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

42.

42/2016

27 października 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

43.

43/2016

02  listopada 2016 r.

w sprawie :  powołania Komisji Rekrutacyjnej dla  przeprowadzenia naboru w Urzędzie Gminy w  Kleszczewie.

44.

44/2016

15 listopada 2016r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmującą 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice i Szewce.

45.

45/2016

15 listopada 2016r.

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2029.

46.

46/2016

15 listopada 2016r.

projektu budżetu gminy na 2017r.

47.

47/2016

17 listopada 2016r.

: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Załączone dokumenty
  REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY 2004 - 2015 (307.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Sekretarz Gminy, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2006-01-06 06:15:52, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2009-03-24 07:54:57, Ostatnia zmiana: 2016-11-23 07:32:25, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2504