Ewidencja podatników służy do windykacji opłat i podatków. Na podstawie Ustawy o podziale zadań i kompetencji z dnia 17 maja 1990 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 90.34.198 art. 1 pkt. 26 i 27), Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. 91.9.31) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek  samorządu terytorialnego (Dz.U. 99. 50.511 § 3 i 5.) ewidencję prowadzi Referat Finansowy (RF) – podinspektor ds. księgowości podatkowej.

Uzyskanie danych z ewidencji następuje w trybie uzyskania danych osobowych (patrz załatwianie spraw).