Na podstawie Ustawy o podziale zadań i kompetencji z dnia 17 maja 1990 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 90.34.198 art. 3 pkt 11) oraz Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (Dz.U. 91.9.31) z późniejszymi zmianami ewidencję prowadzi Referat Finansowy (RF) – podinspektor ds. wymiaru podatków.

Naliczenie podatków od nieruchomości odbywa się za pomocą programu POGRUN, z którego dane przekazywane są do systemu windykacji.

Uzyskanie danych z ewidencji następuje w trybie uzyskania danych osobowych (patrz załatwianie spraw).