Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7990495
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » Kontrole Wersja do druku

 

  

ROK 2010

Lp.

Organ kontroli

Data kontroli

Przedmiot kontroli

1.

Wojewoda Wielkopolski

05.01.2010r.

Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budzeniu państwa oraz realizacji sposobu windykacji  dochodów  związanych  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

2.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

14.01.2010r.

Prawidłowość wydatkowania środków  z budżetu państwa  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

3.

Wojewoda Wielkopolski

24.03.2010r.

Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

4.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Poznaniu

31.05.2010r.-

02.07.2011r.

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu „ Moje Boisko Orlik 2012”

5.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

18.11.2010r.-

21.11.2010r.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

6.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

06.12.2010r.-

11.02.2011r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za okres  od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. oraz w miarę potrzeb za  inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

ROK 2011

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

25.02.2011r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice.”

2.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

08.03.2011r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice.”

3.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

02.06.2011r.

Kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców.

4.

Wojewoda Wielkopolski

20.09. 2011r.-

23.09.2011r.

Kontrola wydatkowania w 2010r. środków fina nowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

5.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

24.10.2011r.

Wizyta monitorująca projektu pn. „Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.”

6.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

04.11.2011r.

Kontrola ogólna  archiwum zakładowego.

ROK 2012

 

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

03.02.2012r.

Wizyta monitorująca dotycząca projektu pn. „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych.”

2.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

03.04.2012r.

Kontrola problemowa akt stanu cywilnego

3.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

29.05.2012r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji  Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.”

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

12.06.2012r – 13.06.2012r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji  Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.”

 

5.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

27.06.2012r. – 28.06.2012r.

Kontrola w zakresie gospodarowania  środkami pochodzącymi z Unii  Europejskiej w ramach WRPO

ROK 2013

 

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

 

18.01.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „„Multimedialna Świetlica” – remont oraz wyposażenie sali pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej wraz z udostępnieniem sprzętu umożliwiającego publiczne korzystanie z Internetu.”

2.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

15.02.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – etap I.”

3.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

15.02.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie – etap II.”

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

14.03.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Budowa placu zabaw w miejscowości Szewce wraz z zagospodarowaniem terenu.”

5.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

09.04.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie.”

6.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

24.04.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy.”

ROK 2014

1.

Wojewoda Wielkopolski

 

20.01.2014r.-

27.01.2014r.

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2013r.  na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

27.01. 2014r.- 21.03.2014r.

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w wybranych gminach woj. Wielkopolskiego

3.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

11.02.2014r.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

06.03.2014r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Zagospodarowanie terenu miejscowości Komorniki na cele rekreacyjno-sportowe.”

5.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

06.03.2014r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji „Zagospodarowanie terenu miejscowości Krzyżowniki-Śródka na cele turystyczno-rekreacyjne.”

6.

Wojewoda Wielkopolski

19.03.2014r-

15.04.2014r.

1.Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych.

3. Przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

7.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

07.04.2014r.- 05.06.2014r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Kleszczewo za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz w miarę potrzeb inne lata, na podstawie  kryterium zgodności  z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem bieżącym

8.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

03.06.2014r.

Kontrola trwałości projektu pn. „Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.

9.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

18.09.2014r.-

30.09.2014r.

Audyt UE dotyczący projektu  „Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.

10.

II O/ZUS Poznań

02.10.2014r.-10.10.2014r.

1. Prawidłowość  i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i u ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych świadczeń  oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń

 

11.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

24.11.2014r.

Kontrola wykonywania zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

ROK 2015

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

31.03.2015r.

Kontrola problemowa warunków przechowywania, kompletności i zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych oraz  skorowidzów alfabetycznych

2.

 

Dział Kontroli Przedsięwzięć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15.12.2015r.

 

Kontrola realizacji projektu pn. Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem

 


Informację wytworzył: Sekretarz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2006-01-20 07:45:19, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2006-01-20 08:03:51, Ostatnia zmiana: 2015-12-17 10:25:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4822