L.p.

Organ przeprowadzający kontrolę

Data

Zakres

 

ROK 2023

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

 

27.03.2023 r.

Kontrola trwałości projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo – szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach”

2.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Biuro Obsługi i Informatyki

26.06.2023 r. -

07.07.2023 r.

Kontrola w zakresie działania i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych oraz cyfryzacji usług i procesów w administracji

ROK 2022

1.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

05.05.2022r.

Kontrola prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

 

2.

Urząd Marszałkowsko Województwa Wielkopolskiego

15.07.2022r.

Kontrola na zakończenia realizacji projektu RPWP.03.03.03-30-0034/17

3.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Data rozpoczęcia 08.08.2022r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Kleszczewo za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz w miarę potrzeb inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

4.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

 

27.09.2022r.

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

08.12.2022r.

Kontrola problemowa dotycząca umowy dotacyjnej Nr DR 338/2020 z dnia 06.10.2020r.

ROK 2021

W 2021 r. nie przeprowadzono żadnych kontroli

ROK 2020

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

27.01.2020 r.

i 10.02.2020 r.

 

Kontrola realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – szkól w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach

ROK 2019

1.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

05.11.2019 r.

Kontrola wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo

ROK 2018

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

22.03.2018 r.

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Stanu Cywilnego

2.

Wojewoda Wielkopolski

10.04.2018 r.

11.04.2018 r.

 

Ocena prawidłowości wydawania wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ocena realizacji zadań polegających na przekazywaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacji o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych

3.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu

22.05.2018 r.

Przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych w zakresie:

1.   pobór wód podziemnych

2.  odprowadzanie do wód wód opadowych oraz roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji biorczej w granicach administracyjnych miast

 

4.

Regionalna Izba Obrachunkowa  w Poznaniu

od 14.06.2018 r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

05.07.2018r.

Czynności kontrolne  w ramach   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego rzez społeczność (PROW)

6.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

w Poznaniu

 

22.10.2018 r.

Kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o realizowaną procedurę „Niebieskiej Karty”

7.

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Poznaniu

 

30.11.2018r

Kontrola prawidłowości prowadzenia Rejestru Wyborców

ROK 2017

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

15.02.2017r.

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Poznaniu

27.04.2017r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek  na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do którego pobierania zobowiązany jest  Zaklad oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń  z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

3.

Zaklad Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Poznaniu

13.06.2017 r.

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do którego pobierania zobowiązany jest  Zaklad oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń i ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń  z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Zespół Szkół w Kleszczewie

4.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Poznaniu

 

30.06.2017 r – 14.07.2017 r.

Wspieranie przedsiębiorczości przez Gminy

5.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu

06.07.2017 r.

Kontrola realizacji umowy Nr  331/U/400/640/2016 "Ścieżka przyrodnicza Skarby lasu"

6.

Wojewoda Wielkopolski

26.09.2017 r.

Kontrola wykonania zadań obronnych

ROK 2016

1.

Fundacja Fundusz Współpracy  upoważniona przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia

09.02.2016 r.

Weryfikacja dokumentacji księgowej potwierdzającej wydatki kwalifikowane - Przeciwdziałanie wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Kleszczewo

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego

31.05.2016 r.

Wizyta monitorująca projekt pn. "Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych " realizowanego w ramach WRPO na lata 2007-2013

ROK 2015

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

31.03.2015r.

Kontrola problemowa warunków przechowywania, kompletności i zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych oraz  skorowidzów alfabetycznych

2.

Dział Kontroli Przedsięwzięć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15.12.2015r.

Kontrola realizacji projektu pn. Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem

ROK 2015

1.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

31.03.2015r.

Kontrola problemowa warunków przechowywania, kompletności i zabezpieczenia ksiąg stanu cywilnego, akt zbiorowych oraz  skorowidzów alfabetycznych

2.

Dział Kontroli Przedsięwzięć Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

15.12.2015r.

Kontrola realizacji projektu pn. Podniesienie poziomu wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem

ROK 2014

1.

Wojewoda Wielkopolski

20.01.2014r.-

Wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2013r.  na realizację programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

27.01.2014r.

2.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

27.01. 2014r.- 21.03.2014r.

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w wybranych gminach woj. Wielkopolskiego

3.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

11.02.2014r.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

06.03.2014r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Zagospodarowanie terenu miejscowości Komorniki na cele rekreacyjno-sportowe."

5.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

06.03.2014r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Zagospodarowanie terenu miejscowości Krzyżowniki-Śródka na cele turystyczno-rekreacyjne."

6.

Wojewoda Wielkopolski

19.03.2014r-

1.Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych ustaw zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

15.04.2014r.

2. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych.

 

3. Przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

7.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

07.04.2014r.-

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy Kleszczewo za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. oraz w miarę potrzeb inne lata, na podstawie  kryterium zgodności  z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem bieżącym

05.06.2014r.

8.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

03.06.2014r.

Kontrola trwałości projektu pn. "Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.

9.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

18.09.2014r.-

Audyt UE dotyczący projektu  "Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.

30.09.2014r.

10.

II O/ZUS Poznań

02.10.2014r.-10.10.2014r.

1. Prawidłowość  i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i u ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych świadczeń  oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń

11.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

24.11.2014r.

Kontrola wykonywania zadań obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

ROK 2013

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

18.01.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji ""Multimedialna Świetlica" - remont oraz wyposażenie sali pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej wraz z udostępnieniem sprzętu umożliwiającego publiczne korzystanie z Internetu."

2.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

15.02.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie - etap I."

3.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

15.02.2013r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie - etap II."

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

14.03.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Budowa placu zabaw w miejscowości Szewce wraz z zagospodarowaniem terenu."

5.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

09.04.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie."

6.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

24.04.2013

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy."

ROK 2012

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

03.02.2012r.

Wizyta monitorująca dotycząca projektu pn. "Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych."

2.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

03.04.2012r.

Kontrola problemowa akt stanu cywilnego

3.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

29.05.2012r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji  "Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki."

4.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

12.06.2012r - 13.06.2012r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji  "Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki."

5.

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

27.06.2012r. - 28.06.2012r.

Kontrola w zakresie gospodarowania  środkami pochodzącymi z Unii  Europejskiej w ramach WRPO

ROK 2011

1.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

25.02.2011r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Budowa placów zabaw w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice."

2.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

08.03.2011r.

Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących operacji "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Markowice."

3.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu

02.06.2011r.

Kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców.

4.

Wojewoda Wielkopolski

20.09. 2011r.-

Kontrola wydatkowania w 2010r. środków fina nowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

23.09.2011r.

5.

Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

24.10.2011r.

Wizyta monitorująca projektu pn. "Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia."

6.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

04.11.2011r.

Kontrola ogólna  archiwum zakładowego.

ROK 2010

1.

Wojewoda Wielkopolski

05.01.2010r.

Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

2.

Krajowe Biuro Wyborcze w Poznaniu

14.01.2010r.

Prawidłowość wydatkowania środków z budę tu państwa  w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

3.

Wojewoda Wielkopolski

24.03.2010r.

Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej

4.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

31,05.2010r.

Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego rządowego programu "Moje Boisko Orlik 2012"

5.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

18.11.2010r.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym  uwzględnieniem gospodarki odpadami

6.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

06.12.2010r.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. oraz w miarę potrzeb za inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

ROK 2009

1.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

16 - 26 lutego 2009

Wykorzystanie dotacji przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone

2.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

25 marca 2009

Realizacja zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych

3.

ZUS II Oddział w Poznaniu

06 - 13 maja 2009

wg upoważnienia

nr 540000-0954-254/2009

4.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

28 maja 2009

Kontrola ksiąg stanu cywilnego

ROK 2008

1.

Archiwum Państwowe

04 listopada 2008

Kontrola ogólna archiwum zakładowego

w Poznaniu

2.

Starosta Poznański

04 listopada 2008

Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w UG Kleszczewo

ROK 2007

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

31 października 2007

Kontrola doraźna w zakresie ustalenia kosztów stanowiących podstawę naliczenia dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Bajkowa Kraina" w Tulcach.

2.

Wielkopolska Inspekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

05 listopada 2007

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

ROK 2006

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

27 stycznia - 22 marca 2006

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2005r.

2.

Wojewoda Wielkopolski

23 - 28 marca 2006

Zgodność z prawem zaświadczeń wydanych w III i IV kwartale 2005r.

Przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 2005r.

3.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

12 maja 2006

Archiwum USC.

ROK 2005

1

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

7 lutego 2005

Wybrane umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2

Archiwum Państwowe w Poznaniu

7 lipca 2005

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego, lokal, personel.

3

Wojewoda Wielkopolski

26 października 2005

Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem.

4

Wojewoda Wielkopolski

22 października 2005

Kontrola finansowa dokumentacji dotyczącej budowy ul. Różanej.

ROK 2003

1

Archiwum Państwowe w Poznaniu

25 kwietnia 2003

Kontrola problemowa postępowania z materiałami archiwalnymi, warunki przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych - USC.

2

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

15 września 2003

Zgodność z prawem zarządzeń I i II kwartał 2003r.

3

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

30 września 2003

Przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie skarg i wniosków.

4

Wojewoda Wielkopolski

5 - 7 listopada 2003

Kontrola ewidencji działalności gospodarczej.

ROK 2002

1

Najwyższa Izba Kontroli

17 stycznia 2002

Prawidłowość wykorzystania przez gminę środków publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Delegatura Poznań

2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

05 lutego 2002

Kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Poznań, Dział Higieny Transportu

09 kwietnia 2002

Rekontrola sanitarna.

4

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

14 czerwca 2002

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2001r.

5

Archiwum Państwowe w Poznaniu

23 lipca 2002

Kontrola archiwum zakładowego.

6

Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

13 września 2002

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego bazy autobusowej oraz 4 autobusów komunikacji gminnej.