UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2014

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 26 lutego 2014r.

 

w sprawie :  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami)  Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożoną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych w wysokości  4,04  zł netto za 1 m3 wody plus podatek VAT.                                                                                         

2. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w wysokości 2,00 zł netto za odbiorcę za miesiąc.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2014r.

 

                                              

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński

  

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/280/2014

Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r.

 

w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

 

Proponowana taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych   za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kleszczewo na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2014r.  do    31 marca 2015r.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy został opracowany zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz.858) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz.886), po szczegółowej analizie finansowej minionego roku finansowego.

Proponowana taryfa w wysokości 4,04 zł netto wzrasta o 0,24  zł netto za 1m3 wody w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy  i spowodowana jest w głównej mierze  wzrostem  kosztów  wynikających ze wzrostu cen  towarów  i  usług konsumpcyjnych  oraz zmianą  warunków zakupu wody  od WCHiRZ w Tulcach.

W zakresie opłat za usługi wodociągowe Zakład wnioskuje o utrzymanie taryfy dwuczłonowej składającej się z : opłaty abonamentowej w wysokości  2,00  zł netto na odbiorcę na miesiąc, tj. w wysokości niezmienionej  oraz ceny za 1m3 wody – 4,04 zł netto.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński