Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9481020
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne obrazek Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXVIII/280/2014

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 26 lutego 2014r.

 

w sprawie :  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami)  Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się przedłożoną przez Zakład Komunalny w Kleszczewie taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych w wysokości  4,04  zł netto za 1 m3 wody plus podatek VAT.                                                                                         

2. Zatwierdza się stawkę opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych w wysokości 2,00 zł netto za odbiorcę za miesiąc.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2014r.

 

                                              

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński

  

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/280/2014

Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 lutego 2014r.

 

w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

 

Proponowana taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat abonamentowych   za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kleszczewo na okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2014r.  do    31 marca 2015r.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy został opracowany zgodnie z przepisami  ustawy  z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 123 poz.858) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127 poz.886), po szczegółowej analizie finansowej minionego roku finansowego.

Proponowana taryfa w wysokości 4,04 zł netto wzrasta o 0,24  zł netto za 1m3 wody w stosunku do poprzednio obowiązującej taryfy  i spowodowana jest w głównej mierze  wzrostem  kosztów  wynikających ze wzrostu cen  towarów  i  usług konsumpcyjnych  oraz zmianą  warunków zakupu wody  od WCHiRZ w Tulcach.

W zakresie opłat za usługi wodociągowe Zakład wnioskuje o utrzymanie taryfy dwuczłonowej składającej się z : opłaty abonamentowej w wysokości  2,00  zł netto na odbiorcę na miesiąc, tj. w wysokości niezmienionej  oraz ceny za 1m3 wody – 4,04 zł netto.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Henryk  Lesiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Zakład Komunalny, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2008-03-27 07:27:45, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2006-04-06 12:10:37, Ostatnia zmiana: 2014-04-01 14:12:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3289