WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

w

URZĘDZIE  GMINY

W KLESZCZEWIE

UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

 

 

Wolne   stanowisko urzędnicze :

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej w Referacie Infrastruktury Komunalnej w Budownictwa.

 

Wymagania niezbędne  kandydata na stanowisko urzędnicze:

1)      jest obywatelem polskim,

2)      posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie  min. średnie – kierunek budownictwo,

3)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

5)      nie był karany  za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)      cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

Wymagania dodatkowe kandydata na stanowisko urzędnicze:

1)      znajomość obsługi komputera,

2)      uprawnienia budowlane,

3)      umiejętność sporządzania  kosztorysów,

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)        administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych,

2)        prowadzenie spraw związanych z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy,

3)        zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek organizacyjnych,

4)        prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

5)        prowadzenie ewidencji i spraw dotyczących przeglądów gwarancyjnych budynków stanowiących mienie komunalne,

6)        współdziałanie  w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów dla budownictwa,

7)        prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą  gminnych jednostek organizacyjnych poprzez:

a)  dokonywanie przeglądów obiektów pod względem potrzeb remontowych  i   

      inwestycyjnych,

            b) organizację oraz odbiory prac inwestycyjnych i remontowych,

8)        przygotowanie i koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów kapitalnych oraz  zapewnienie prawidłowego przebiegu prac w tym zakresie,

9)        bieżący nadzór techniczny oraz kontrola  kosztów realizacji inwestycji do momentu przekazania ich do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych dokumentów,

10)    prowadzenie spraw z zakresu rozliczania inwestycji i remontów.

 

Wymagane dokumenty :

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

2)      CV,

3)      kopie świadectw  pracy  z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

4)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

5)      oświadczenie kandydata o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia 04 maja 2006r.  godz. 15.00 pod adresem :

Wójt Gminy Kleszczewo ( sekretariat)

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki komunalnej „

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  8176017, 8176020, 8176033.

 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy

 

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemntz

 

 

Kleszczewo 2006 – 04 - 13