STANOWISKO Nr  0052 - ST/1/06

 Rady Gminy w Kleszczewie

z dnia 27 września  2006r.

 

 

w sprawie :       zmian w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 3  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy w Kleszczewie  wyraża następujące stanowisko :

 

§ 1

 

Rada Gminy w Kleszczewie wyraża dezaprobatę wobec trybu prac oraz sposobu wprowadzenia  zmian w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Podejmowanie tego typu działań bez konsultacji z organizacjami samorządowymi, bez liczenia się z opinią i wolą społeczeństwa  ( nic o nas bez nas)  jest zaprzeczeniem idei samorządności zagwarantowanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

 

 

Stanowisko jest wiążące  z dniem  jego  wyrażenia.