UCHWAŁA Nr III/13/20006                

Rady  Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

 

     w sprawie : uchwalenia budżetu  na 2007r.

 

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt 9 lit „d” i 10  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.  165, 166, 173, 182, 184, 188 ust 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy  Kleszczewo uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu na 2007r. w wysokości  11.720.480 zł

    zgodnie z  załącznikiem nr 1

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

                     1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych    

                zadań zleconych ustawami w wysokości   1.691.471 zł

                          zgodnie z załącznikiem nr 1a

 

§ 2

 

1. Ustala się wydatki budżetu na 2007r. w wysokości 11.256.480 zł

    zgodnie z załącznikiem nr 2

2.            Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują:

      1) wydatki bieżące w wysokości    10.633.980 zł

           w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  4.187.607 zł

b) dotacje      1.949.688 zł

     w tym:

- przedmiotowe dla zakładu budżetowego                                         557.860 zł

                  - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu   

              budżetowego                                                                                           300.000. zł

                  - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty                  404.000 zł

                  - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty          95.130 zł

                   - celowe dla gmin przekazywane na podstawie porozumień            13.100 zł

                  - podmiotowe dla instytucji kultury                                               497.598 zł

                  - dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych   82.000 zł

              c) wydatki na obsługę długu  130.000 zł

         2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości  622.500 zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem 

    wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007-2009,         

    zgodnie z załącznikiem Nr 2b

4. Kwota wydatków w ust. 1 obejmuje:

    1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

        zadań zleconych ustawami w wysokości 1.691.471 zł,

        zgodnie z załącznikiem Nr 2a

 

§ 3

 

Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.200 zł  i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości  84.200zł

 

§ 4

 

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 464.000  zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3

 

§ 5

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości      20.000 zł

2. celowe w wysokości      95.300 zł

                     1) na nagrody dla nauczycieli    5.300 zł

                     2) na zadania realizowane przez Samorządy Wsi 90.000 zł

 

§ 6

 

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz zakres i kwoty dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 7

 

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

1.        przychody w wysokości 2.593.838 zł, wydatki w wysokości  2.593.838 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5

 

§ 8

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody     3.000 zł

2. wydatki    120.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 9

 

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie           500.000 zł

     z tego na:

     1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł

    

§ 10

 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 2b;

      2)  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 11

 

1.        Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)                                zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł

2)                                dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu.

3)                                lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 12

 

Ustala się kwotę 200.000 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z wyłączeniem kredytów i pożyczek.

 

§ 13

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.