Zarządzenie Nr 17/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.       W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2007r. o 132.571 zł.

      Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą                               11.807.032 zł.

      (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

 

2.       W § 1 ust.  2 pkt.  1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 79.200 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą                                  1.721.171 zł.

      (zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia)

 

2.     W § 2 ust 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o 132.571 zł.

 Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą                                11.901.785 zł. 

      (zgodnie z załącznikiem Nr 2  do niniejszego Zarządzenia)

 

3.       W § 2 ust 2 pkt. 1 i 1a  zwiększa się wydatki bieżące o 130.771 zł w tym: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   o 11.898 zł.

1) W § 2 ust 2 pkt. 1 wydatki bieżące po zmianie wynoszą  11.002.285 zł

2) W § 2 ust 2 pkt. 1a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianie 

     wynoszą 4.225.044 zł.

 

4.     W § 2 ust 2 pkt.  2  zwiększa się wydatki majątkowe o 1.800 zł.

 Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 899.500 zł.

 

6. W § 2 ust 4 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 79.200 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą     1.721.171 zł

(zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego Zarządzenia)

     

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

 

 

                                                                                             Zastępca Wójta Gminy

 

 

                                                                                         mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 17/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja 2007r.

 

 

Plan dochodów i wydatków zwiększono o dotacje na poniższe cele:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadzono środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- dział 801 Oświata i wychowanie, wprowadzono środki na sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie od styczeń - sierpień 2007r.

- dział 852 Pomoc społeczna, zwiększono środki na realizację programu  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wprowadzono środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze socjalnym.

Po stronie wydatków przesunięto plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu w zależności o stopnia realizacji planu w poszczególnych pozycjach.

 

 

 

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

 

 

                                                                                         mgr inż. Genowefa Przepióra