OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

 

w sprawie : naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych

 

 

Informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu  działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami)  ustaliło, iż w terminie do dnia 31 października 2007r. Rada Gminy Kleszczewo dokona wyboru następującej liczby ławników :

1.      Do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.  – 3 ławników , w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

2.      Do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnika.

 

Zgodnie z w/w ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają  Radzie Gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz   co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie Gminy Kleszczewo.

      Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy   zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Termin  zgłaszania kandydatów upływa  30 czerwca 2007r.

Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata można pobrać w Urzędzie Gminy ( sekretariat), dokumenty są także dostępne na stronie internetowej Urzędu:  www.kleszczewo.pl  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl

Do  karty zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się :

-  3  aktualne  fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego,

-oświadczenie kandydata , że nie toczy się   przeciwko niemu postępowanie karne,

- zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru  Karnego oraz opłaty za zaświadczenie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                                 /-/ Bogdan Kemnitz