Zarządzenie Nr 23/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 09 sierpnia  2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

            Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r.. Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.  oraz Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

 

1.

W § 2 ust 2

 - zmniejsza się wydatki bieżące  o     2.000 zł

 - zwiększa się wynagrodzenia  o        1.050 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe o   2.000 zł

 

 

§ 2 ust 2  pkt. 1 i 1a  po zmianie przyjmują brzmienie:

1) wydatki bieżące w wysokości

 

11.342.774 zł

 

w tym:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

4.476.533 zł

 

§ 2 ust 2  pkt. 2  po zmianie przyjmują brzmienie:

      wydatki majątkowe w 2007r.  w wysokości

w tym:                    

- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego  

   506.050 zł.

 

1.267.374 zł

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                   mgr inż.  Bogdan Kemnitz