OPINIA Nr  0052 - OP/2/2007

 Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia  05 września 2007r.

 

 

w sprawie :       kontynuacji realizacji zadania „Modernizacja drogi  Markowice – Zmysłowo – Bieganowo”.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 5  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo  wyraża następująca opinię :

 

§ 1

 

Opiniuje się pozytywnie, stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania kontynuacji  zadania „Modernizacja drogi  Markowice – Zmysłowo – Bieganowo”   obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 29 – obręb Markowice.

 

§ 2

 

Realizację powyższego zadania powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Opinia  jest wiążące z dniem  jej wyrażenia.