Zarządzenie Nr 29/2007

Wójta  Gminy Kleszczewo

z dnia 27 września 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr X/59/2007 Rady gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.

W  §  1  ust.  1  zwiększa   się   dochody  budżetu  na   2007r. o

 

Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

6.848 zł.

 

13.117.337 zł

2.

W § 1 ust.  2 pkt.  1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.000 zł.

 

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą                                                                         1.722.171 zł

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1a do niniejszego Zarządzenia)

2.

W § 2  ust  1   zwiększa   się   wydatki   budżetu   na   2007r.  o

 

      Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

 (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

             6.848 zł.

 

13.332.090 zł

3.

W § 2 ust 2

- zmniejsza się wydatki bieżące  o                                                                            2.672 zł

   w  tym zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o                           2.778 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe o                                                                         9.520 zł

    

 

§ 2 ust 2  po zmianie przyjmują brzmienie:

„Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości

 

 

11.370.596 zł

 

w tym:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

  4.482.723 zł

 

2) wydatki majątkowe w 2007r. w wysokości

     w tym:   

1.961.494 zł

 

 - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

    zakładu budżetowego  

 

736.050 zł

4.

W § 2 ust 4 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o                                                           1.000 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą                                                                           1.722.171 zł

(zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego Zarządzenia)

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

                                                                                             

 

       Wójt  Gminy

                                                                                         mgr  inż.  Bogdan Kemnitz

_________________________________________________________________________

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia 29/2007

Wójta Gminy w Kleszczewie

z dnia 27 września 2007r.

 

 

Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji:

 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 5.848 zł na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugiej szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2007 w okresie od września  do grudnia 2007r.

- w dziale 852 Pomoc społeczna  1.000 zł na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

W zależności od potrzeb przesunięto plan wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu.

 

 

       Wójt  Gminy

 

                                                                                         mgr  inż.  Bogdan Kemnitz