Zarządzenie Nr 34/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 października 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r, Uchwałą Nr X/59/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2007r  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr XI/63/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 października 2007r w sprawie  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych, częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

 

1.

W  §  1  ust.  1  zmniejsza   się   dochody  budżetu  na   2007r.  o  50.398 zł

 

 

Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

13.285.374 zł

2.

W  §  2 ust 1 zmniejsza się wydatki budżetu na 2007r. o 50.398 zł

 

 

      Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

 (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego   Zarządzenia)

 

13.511.377 zł

2.

W § 1 ust.  2 pkt.  1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 82.711 zł.

 

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą                           1.639.460 zł

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1a do niniejszego Zarządzenia)

3.

W § 2ust 2

- zmniejsza się wydatki bieżące o 50.398 zł

   w tym zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 3.154 zł

 

 

§ 2 ust 2,  pkt. 1  i 1a  po zmianie przyjmują brzmienie:

 

„Wydatki o których mowa  w ust 1 obejmują:

 1) wydatki bieżące w wysokości

      w tym:

     a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”

 

 

 

 

11.318633 zł

 

4.485.877

 

W § 2 ust 4 pkt. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 82.711 zł

 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą                                1.639.460 zł

(zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego Zarządzenia)

 

4.

W § 5 zmniejsza się rezerwę celową na nagrody dla nauczycieli o 4.555 zł

§ 5 po zmianie przyjmuje brzmienie

 

„Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 20.000 zł

2. celową w wysokości 745 zł na nagrody dla nauczycieli”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

                                  

                                                                                                       Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________
Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 października 2007r.

 

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmianę planu zgodnie z zawiadomieniem od:

 

1. Wojewody Wielkopolskiego:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie 2.000 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych,

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność 6.706 zł na dofinansowanie pracodawcom   kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- w rozdziale 85212 zmniejszenie planu o 90.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- w rozdziale 85295 na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.931 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz kwotę 44 zł na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Krajowego Biura wyborczego

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 5.289 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzenie wyborów.

 

Rozdysponowano rezerwę w związku ze świętem Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli w wysokości 4.555 zł.

Ze względu na większą ilość dzieci uczęszczających od września 2007r. do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Poznań oraz na podstawie rozliczenia kosztów utrzymania przedszkola specjalnego przez Miasto Poznań przeniesiono część środków z rozdziału 80105 przedszkola specjalne do rozdziału 80104 przedszkola.

W celu płynnego realizowania zadań przesunięto wydatki między paragrafami w ramach tego samego działu.

 

 

 

 

                                                                                                            Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                                             Załącznik Nr 1

 

 

 

 

 

                                                             do Zarządzenie Nr 34/2007

 

 

 

 

                                                             Wójta Gminy Kleszczewo

 

 

 

 

                                                             z dnia 18 października  2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2007r.

 

 

 

        (zmiana do załącznika nr 1 Uchwały  Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r.)

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział

Roz-dział

Para-graf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

45 050

2 000

47 050

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

41 950

2 000

43 950

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

41 200

2 000

43 200

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

771

5 289

6 060

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

0

5 289

5 289

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

5 289

5 289

801

 

 

Oświata i wychowanie

203 901

6 706

210 607

 

80195

 

Pozostała działalność

6 706

6 706

13 412

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 706

6 706

13 412

852

 

 

Pomoc społeczna

1 777 604

-85 368

1 692 236

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 567 400

-90 000

1 477 400

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 567 400

-90 000

1 477 400

 

85295

 

Pozostała działalność

31 334

4 632

35 966

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

31 334

4 632

35 966

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

205 448

20 975

226 423

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

51 011

20 975

71 986

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

51 011

20 975

71 986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 335 772

-50 398

13 285 374

 

 

 ________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                             Załącznik Nr 2

 

 

 

 

 

 

                                                             do Uchwały Nr 34/2007

 

 

 

 

 

                                                             Wójta Gminy Kleszczewo

 

 

 

 

 

                                                             z dnia 18 października2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zmiana  planu wydatków budżetu gminy na 2007r.

 

 

 

        (zmiana do załącznika nr 2 Uchwały  Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

 

Dział

Roz-dział

Para-graf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

710

 

 

Działalność usługowa

47 600

0

47 600

 

 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

24 340

-5 000

19 340

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

24 340

-5 000

19 340

 

 

71095

 

Pozostała działalność

21 100

5 000

26 100

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

21 100

5 000

26 100

 

750

 

 

Administracja publiczna

1 353 860

2 000

1 355 860

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

45 150

2 000

47 150

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 050

492

1 542

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 687

242

10 929

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 740

1 200

2 940

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0

66

66

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 271

5 289

6 560

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

500

5 289

5 789

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

1 980

1 980

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

320

320

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

46

46

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 868

1 868

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

105

305

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

200

568

768

 

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

7

7

 

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

0

12

12

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100

72

172

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

138

138

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0

52

52

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0

121

121

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 852 974

6 706

4 859 680

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 500 891

-11 197

2 489 694

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 171 368

2 800

1 174 168

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

241 825

489

242 314

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

33 993

69

34 062

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 664

-3 520

54 144

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

79 740

-6 480

73 260

 

 

 

4810

Rezerwy

5 300

-4 555

745

 

 

80104

 

Przedszkola

779 576

11 127

790 703

 

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 600

4 930

15 530

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

364 400

1 000

365 400

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75 120

172

75 292

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10 440

25

10 465

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 350

-800

9 550

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 506

6 184

46 690

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

39 000

-5 000

34 000

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7 020

5 800

12 820

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

770

-164

606

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

810

-300

510

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 100

-120

980

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

400

-200

200

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

750

-400

350

 

 

80105

 

Przedszkola specjalne

8 500

-4 930

3 570

 

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 500

-4 930

3 570

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

295 800

5 000

300 800

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

292 800

5 000

297 800

 

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

19 946

0

19 946

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200

1 000

2 200

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 696

-1 000

16 696

 

 

80195

 

Pozostała działalność

139 256

6 706

145 962

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 056

6 706

17 762

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

593 184

0

593 184

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

90 184

0

90 184

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 175

-67

14 108

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

403

67

470

 

852

 

 

Pomoc społeczna

2 238 433

-85 368

2 153 065

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 567 400

-90 000

1 477 400

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 499 843

-79 967

1 419 876

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

19 309

2 678

21 987

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

23 980

-5 579

18 401

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

473

66

539

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 337

-537

4 800

 

 

 

4260

Zakup energii

1 000

1 591

2 591

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 793

-2 793

4 000

 

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

2 500

-300

2 200

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

-150

250

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 060

-1 095

965

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 500

-3 000

500

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 400

-914

486

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

88 280

-5 100

83 180

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

87 200

-5 100

82 100

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

271 422

0

271 422

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 636

-1 000

8 636

 

 

 

4260

Zakup energii

5 127

1 500

6 627

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 603

-240

3 363

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 312

240

2 552

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000

-500

1 500

 

 

85295

 

Pozostała działalność

67 459

9 732

77 191

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

59 070

4 632

63 702

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

225

1 000

1 225

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 164

4 100

12 264

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

411 874

20 975

432 849

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

227 572

0

227 572

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 949

-300

15 649

 

 

 

4260

Zakup energii

1 880

300

2 180

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

51 011

20 975

71 986

 

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

34 383

20 931

55 314

 

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

16 628

44

16 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 561 775

-50 398

13 511 377

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz