Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego od 2 stycznia 2008r.

Następujące dokumenty należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo do dnia 7 grudnia 2007r. w zamkniętej kopercie z  napisem „nabór na wolne stanowisko pracy w charakterze głównego księgowego” :

1)      kwestionariusz osobowy,

2)      2 zdjęcia,

3)      kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6)      oświadczenie o niekaralności,

7)      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w kwestii prowadzenia naboru,

8)      list motywacyjny.

Głównym księgowym może być osoba, która:

a)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

c)       ukończyła ekonomiczne studia magisterskie lub wyższe  zawodowe, podyplomowe studia ekonomiczna lub uzupełniające studia magisterskie i posiada  co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

d)      lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości.

Kierownik Ośrodka przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne.