Zarządzenie Nr 38/2007 
W
ójta Gminy Kleszczewo
z dnia 15 listopada 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r, Uchwałą Nr X/59/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.,  Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2007r  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr XI/63/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października 2007r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.   oraz Uchwałą Nr XII/72/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych, oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.

W  §  1  ust.  1  zwiększa   się   dochody  budżetu  na   2007r.  o  19.850 zł

(zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

 

2

W  §  2 ust 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o  19.850 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

3.

W § 2ust 2

- zwiększa się wydatki bieżące o 44.250 zł

- zmniejsza się wydatki majątkowe o 24.400 zł

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

                                  

                                                                                                       Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________
 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 38/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2007r.

 

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki z dotacji:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195   2.230 zł na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkól podstawowych i gimnazjów oraz 13.087 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.533 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie informacji uzyskanej z Kuratorium Oświaty  dotyczącej klasyfikacji dotacji na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych przesunięto planowane środki w rozdziale 80195 z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

W  rozdziale 80101 przesunięto środki na zakup kosiarek.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz