STANOWISKO Nr  0052 - ST/1/07

 Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia 28 grudnia  2007r.

 

 

w sprawie :       zmian  granic Gminy Kleszczewo poprzez włączenie do jej obszaru części obszaru Gminy Kostrzyn.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 3  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo  wyraża następujące stanowisko :

 

§ 1

Rada Gminy Kleszczewo stwierdza, iż projektowana zmiana granic Gminy Kleszczewo poprzez włączenie do jej obszaru części obszaru Gminy Kostrzyn, w części miejscowości Trzek, jest dla Gminy Kleszczewo, z punktu widzenia ochrony interesów jej mieszkańców, korzystna i uzasadniona, szczególnie w aspekcie zachowania dążenia do stworzenia terytorium możliwie jednorodnego pod względem układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz nade wszystko zapewniającego i zwiększającego w ten sposób zdolność wykonywania zadań publicznych przez Gminę.

W związku z powyższym i w związku z wszczęciem przewidzianej prawem procedury zmierzającej do dokonania przedmiotowej zmiany granic Gminy Kleszczewo, Rada Gminy wyraża stanowisko aby podjąć wszelkie starania i działania i wykorzystać wszelkie środki zmierzające do zminimalizowania obciążeń jakie spoczywać będą na mieszkańcach włączanych do Gminy terenów w związku z zaistniałą zmianą, która pociąga za sobą między innymi zmianę oznaczenia miejsca ich zamieszkania i do podjęcia takich działań zobowiązuje organ wykonawczy Gminy.

 

§ 2

Stanowisko jest wiążące  z dniem  jego  wyrażenia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  Rady Gminy

 

                                                                                          mgr Ewa Lesińska