Uchwała Nr XIV/84/2007                        

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  28 grudnia 2007r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 19.066.211 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 12.534.811 zł

-  dochody majątkowe w kwocie 6.531.400zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 1.413.900 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 1a.

 

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 18.601.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.       Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)   wydatki bieżące w wysokości 11.624.642 zł, w tym na: 

 

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         4.904.375 zł,

b)       dotacje zgodnie z załącznikiem 2a                                                                       1.991.980 zł,

c)        wydatki na obsługę długu                                                                                                         110.000 zł,

2)       wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości                                                           6.956.569 zł.

       zgodnie z załącznikiem Nr 2b

 

3.    Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.       

4.     Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 2d.

                   

5.     Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.413.900 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2e.

         

§ 3

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 86.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 76.000 zł.                                           

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000 zł.

 

§ 4

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 465.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

 

§ 5

Tworzy się rezerwy:                                                                

1)      ogólną w wysokości 20.000 zł;

2)      celowe w wysokości 152.441 zł, z tego:

a)      na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  20.000 zł,

b)      na nagrody dla nauczycieli  5.586 zł.

c)       na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.235 zł

d)      na zadania realizowane przez Samorządy Wsi 124.620 zł.

 

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 7

 Określa się plany przychodów i wydatków:

1)      zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.574.523 zł, wydatki w wysokości 2.574.523 zł;

2)      rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 258.100 zł, wydatki w wysokości 258.100 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8

 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody 12.000 zł;

2)      wydatki 12.000 zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 6.

                                              

§ 9

 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

 

§ 10

 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 2c;

2)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 2d;

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 11

 Upoważnia się Wójta do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości  500.000 zł;

2)       dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

3)       przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  

            bank prowadzący obsługę budżetu.                   

 

§ 12

Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 13

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 __________________________________________________________________________________

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/84/2007

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

 

 

Uchwalając budżet na 2008r. w stosunku do projektu zostały wprowadzone następujące zmiany:

Dochody i wydatki zostały zwiększone o 20.000 zł.

1.     Plan dochodów

a)  został zwiększony w dziale 700 Gospodarka komunalna w § 0760 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Plan wydatków

a) został zwiększony w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75022  Rady gmin i § 3030 różne wypłaty na rzecz osób fizycznych.  

b) został zmniejszony  o 20.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 szkoły podstawowe, w § 6050 (kosiarki w promocyjnej cenie zakupiona w 2007r.)

c) został wprowadzony § 2830 w wysokości 10.000 zł do rozdziału 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

d) został zwiększony  § 4210 na zakup zieleni do nasadzeń o 10.000 zł w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

e) wprowadzono w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt,  w § 4300 zaplanowano 2.500 zł.

f) został zmniejszony plan o 2.500 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w  rozdziale 90095 Pozostała działalność §  4300