WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

o g ł a s z a

 

NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

w

URZĘDZIE  GMINY

W KLESZCZEWIE

UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

 

 

Wolne   stanowisko urzędnicze :

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska  i rolnictwa

 

Wymagania niezbędne  kandydata na  stanowisko urzędnicze:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj.  wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub rolnictwo,

3)      znajomość obsługi komputera,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

6)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe kandydata na stanowisko urzędnicze:

1) znajomość  właściwych przepisów zgodnie z zakresem wykonywanych zadań, szczególnie z zakresu ochrony środowiska,

2) znajomość procedur administracyjnych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)  prowadzenie spraw z zakresu melioracji, współdziałanie w realizacji zadań,

2)  prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej,

3)  prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

4)  współdziałanie ze służbą  kwarantanny i ochrony  roślin,

5) współdziałanie ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie,

6) wydawanie zezwoleń oraz nadzór nad uprawami maku,

7)  organizacja, nadzór i kontrola zadrzewień na terenie gminy,

8)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym. m.in.

-          prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew,

-          prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska przed odpadami,

-          prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku  i czystości,

9)      prowadzenie spraw z zakresu prawidłowości opracowywania taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w odę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Wymagane dokumenty :

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

2)      CV,

3)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4)      oświadczenie kandydata  o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku ds. ochrony środowiska  rolnictwa,

5)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie kandydata, ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

7)      kopie świadectw  pracy  z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia 15 lutego 2008r.  godz. 15.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – stanowisko ds.  ochrony środowiska i rolnictwa„

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061/  8176017, 8176020, 8176033.

 

 

                                                                                                  

                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz