WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

o g ł a s z a

 

NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

w

URZĘDZIE  GMINY

W KLESZCZEWIE

UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

 

 

Wolne   stanowisko urzędnicze :

Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej 

 

Wymagania niezbędne  kandydata na  stanowisko urzędnicze:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj.  wykształcenie min. średnie ekonomiczne (preferowane wyższe),

3)      znajomość zasad z  zakresu księgowości,

4)      znajomość obsługi komputera,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

7)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe kandydata na stanowisko urzędnicze:

1) znajomość  zagadnień ustawy o finansach publicznych,

2) znajomość  zagadnień klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami

a)  sprawdzanie dokumentów pod  względem formalnym i rachunkowym,

b)      opisywanie dokumentów księgowych,

c)       przekazywanie zaakceptowanych do wypłaty dokumentów do kasy, względnie sporządzanie przelewów bankowych,

d)      księgowanie operacji gospodarczych budżetu gminy, drukowanie dzienników  miesięcznych oraz sporządzanie kopii na dyskietkach,

2)      prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku, zapasów materiałowych, zapasów towarów i środków trwałych,

3)      wystawianie faktur i wysyłanie wezwań do zapłaty,

4)      rozliczanie podatku VAT,

5)      rozliczanie inwentaryzacji.

 

 

Wymagane dokumenty :

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

2)      CV,

3)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4)      oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości budżetowej,

5)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie kandydata, ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

7)      kopie świadectw  pracy  z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia 15 lutego 2008r.  godz. 15.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. księgowości budżetowej „

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061/  8176017, 8176020, 8176033.

 

 

                                                                                                  

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                mgr inż. Bogdan Kemnitz