WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

o g ł a s z a

 

NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

w

URZĘDZIE  GMINY

W KLESZCZEWIE

UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

 

Wolne   stanowisko urzędnicze :

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady i promocji gminy.

 

Wymagania niezbędne  wobec  kandydata na  stanowisko urzędnicze:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj.  wykształcenie minimum średnie ( preferowane wyższe),

3)      znajomość obsługi komputera,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

6)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe kandydata na stanowisko urzędnicze:

1) dobra znajomość  języka obcego,

2) umiejętność sporządzania pism, protokołów, notatek.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1)      przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)      przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

3)      załatwianie  spraw związanych z korespondencją kierowaną do Rady Gminy i przygotowywanie w uzgodnieniu  z Przewodniczącym Rady Gminy  odpowiedzi na wpływającą korespondencję,

4)      uzgadnianie proponowanych  terminów  posiedzeń komisji i sesji rady  z przewodniczącymi komisji Rady Gminy oraz Przewodniczącym Rady Gminy,

5)      wysyłanie zawiadomień i zaproszeń  na posiedzenia komisji  i  sesje rady gminy,

6)      kompletowanie i przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

7)      podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady   i jej komisji,

8)      protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

9)      prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii   i innych postanowień Rady,

10)   prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

11)   zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

12)   sporządzanie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów i opracowań promujących Gminę,

13)   przygotowywanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich publikacji,

14)   prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

15)   przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

16)   prowadzenie spraw związanych  z zamówieniami publicznymi w Urzędzie  z wyjątkiem inwestycji  oraz nadzorowanie prowadzenia tych spraw w jednostkach organizacyjnych,

17)   współdziałanie z  Referatem Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa   w sprawach związanych z  zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji,

18)   prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień publicznych poprzez prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

19)   wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie,

20)   prowadzenie spraw z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

 

Wymagane dokumenty :

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

2)      CV,

3)      kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4)      oświadczenie kandydata  o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku ds. obsługi rady i promocji gminy,

5)      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)      oświadczenie kandydata, ze nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

7)      kopie świadectw  pracy  z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia  18 lipca 2008r.  godz. 15.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze – stanowisko ds.  obsługi rady i promocji gminy„

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061/  8176017, 8176020, 8176033.