Zarządzenie Nr 22/2008

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  27 sierpnia  2008r.

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2008r.

 

Na podstawie art.  188 ust 1 pkt. 1,   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 11 ust 2 Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/13/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XIX/125/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 15/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 maja 2008r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 17/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. oraz Uchwałą Nr XXI/163/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.: wprowadza się  zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowej oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. W § 1 ust 1:

- zwiększa się dochody budżetu o   12.340    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego    Zarządzenia.

- zwiększa się dochody bieżące o 7.840 zł.

- zwiększa się dochody majątkowe o 4.500 zł

2.  W § 1 ust 3 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych     zadań  zleconych ustawami o 9.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

 

3. W § 2:

- w ust. 1 zwiększa się wydatki o 12.340  zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego  Zarządzenia

- w ust. 2 pkt.1 zwiększa się wydatki bieżące o 7.840 zł,

- w ust. 2, pkt. 1a  zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 64.996 zł,

- w ust 2 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 4.500 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

- w ust. 5 ust. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji    rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 9.500 zł – zgodnie z załącznikiem  nr 4 do   niniejszego Zarządzenia.

 

     § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2008r.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 22/2008

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 sierpnia 2008r.

 

 

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono pozycje do planu budżetu w związku z zawiadomieniem o zmianie wysokości dotacji. W rozdziale 85212  dotacja przeznaczona jest na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W rozdziale 85295 dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Celem płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki między paragrafami.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz