Opinia nr 0052 – OP/2/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 18 września 2008r.

 

 

w sprawie:            realizacji zadania „Modernizacja – przebudowa drogi gminnejnr 3322P wraz z dojazdami”.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 24 ust.2 pkt. 5 i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo wyraża następująca opinię:

 

§1

 

Opiniuje się pozytywnie, stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania zadania „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej nr 3322P wraz z dojazdami” obejmującą działki o numerach ewidencyjnych 61,64,65,72,51/3 – obręb Zimin.

 

§ 2

 

Realizację powyższego zadania powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Opinia jest wiążąca z dniem jej wyrażenia.