Zarządzenie Nr 31/2008

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 września 2008r.

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2008r.

 

Na podstawie art.  188 ust 1 pkt. 1,   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 11 ust 2 Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/13/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XIX/125/2008  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.,  Zarządzeniem Nr 15/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r, Uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 17/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XXI/163/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 22/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. oraz Uchwałą Nr XXII/172/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.:  wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu dotacji celowej oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. W § 1 ust 1:

- zwiększa się dochody budżetu o   4.140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia

- zwiększa się dochody bieżące o 4.140 zł

 

2.  W § 1 ust 3 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych     zadań  zleconych ustawami o 5.300 zł  zgodnie z  załącznikiem Nr 3  do  niniejszego Zarządzenia

 

 

3. W § 2

- w ust. 1 zwiększa się wydatki o 4.140 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

- w ust. 2, pkt. 1 zwiększa wydatki bieżące o 4.140 zł.

- w ust. 2, pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 15.752 zł,

   - w ust. 2 pkt. 2 zmienia się wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do  niniejszego 

     Zarządzenia

- w ust. 5 ust. 1 zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji    rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 5.300 zł – zgodnie z załącznikiem  nr  4 do   niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2008r.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz