Na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2008r.

Treść

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

A. Dochody

 17 418 112,00   

 12 060 720,67   

 69,24   

B. Wydatki 

20 791 238,00   

 10 153 305,42   

 48,83   

   B.1  Wydatki bieżące

12 705 072,00   

 8 896 160,92   

 70,02   

   B.2  Wydatki majątkowe

8 086 166,00   

1 257 144,50   

 15,55   

C. Nadwyżka/Deficyt

-3 373 126,00   

1 907 415,25   

- 56,55   

D. Finansowanie

 3 373 126,00   

 480 142,98   

 14,23   

   D.1 Przychody ogółem

3 838 126,00   

 881 142,98   

 22,96   

        D. 11 Kredyty i pożyczki

3 229 000,00   

          -     

     - 

        D. 17 inne źródła

609 126,00   

 881 142,98   

 144,66   

   D.2 Rozchody

465 000,00   

 401 000,00   

 86,24   

      D211 spłata kredytów i
             pożyczek

465 000,00   

 401 000,00   

 86,24