Zarządzenie nr 37/2008

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2008r.

 

 

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009r.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Określa się projekt budżetu Gminy na 2009r. stanowiący  projekt uchwały budżetowej na 2009r. wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Integralną część projektu budżetu stanowi  informacja o stanie mienia komunalnego, objaśnienia do projektu budżetu oraz prognoza kwoty długu wg załączników Nr 2, 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                              do Zarządzenie Nr 37/2008

                                                                                              Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 14 listopada 2008r.

 

 

                    Uchwała Nr ………../2008        - Projekt                   

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  ………. grudnia 2008r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu na rok 2009

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 20.621.845 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 14.608.785 zł

-  dochody majątkowe w kwocie 6.013.060 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 1.331.601 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 1a.

 

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.347.775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2.     Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)   wydatki bieżące w wysokości 14.410.975 zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                         5.441.079 zł,

b) dotacje zgodnie z załącznikiem 2a                                                                       2.999.146 zł,

c) wydatki na obsługę długu                                                                                                       330.000 zł,

2)    wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości                                                            6.936.800 zł.

      zgodnie z załącznikiem Nr 2b

 

3.   Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.

 

4.   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem 2d.

                   

5.   Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.331.601 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2e.

 

§ 3

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000 zł.                                           

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

 

§ 4

1. Deficyt budżetu w kwocie 725.930 zł zostanie sfinansowany przychodami wykazanymi w załączniku Nr 3.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

 

§ 5

Tworzy się rezerwy:                                                                

1)      ogólną w wysokości 20.000 zł;

2)      celowe w wysokości 260.000 zł, z tego:

a)      na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  20.000 zł,

b)      na zadania realizowane przez Samorządy Wsi 240.000 zł.

 

§ 6

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 7

 Określa się plany przychodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5:

1)      zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.870.945 zł, wydatki w wysokości 2.870.945 zł,

2)      rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 231.500 zł, wydatki w wysokości 231.500 zł.

 

§ 8

 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody 12.000 zł;

2)      wydatki 140.000 zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 9

 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.616.630 zł, na:

1)      sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  500.000 zł,

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 725.930 zł

3)      spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 390.700 zł

 

§ 10

 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 2c;

2)      na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 2d;

3)      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

§ 11

 Upoważnia się Wójta do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości  500.000 zł;

2)       dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

3)       przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  

            bank prowadzący obsługę budżetu.       

           

 

§ 12

Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

§ 13

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                       mgr Ewa Lesińska