Zarządzenie Nr 35/2008

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 października 2008r.

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2008r.

 

Na podstawie art.  188 ust 1 pkt. 1,   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 11 ust 2 Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008, Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XIV/84/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/13/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XIX/125/2008  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.,  Zarządzeniem Nr 15/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r, Uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 17/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XXI/163/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 03 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Zarządzeniem Nr 22/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r., Uchwałą Nr XXII/172/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r:  wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dotacji celowej oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. W § 1 ust 1:

- zwiększa się dochody budżetu o   331.137 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia

- zwiększa się dochody bieżące o  331.137 zł

 

2.  W § 1 ust 3 zwiększa  się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych     zadań  zleconych ustawami o 275.792 zł  zgodnie z  załącznikiem Nr 1a  do  niniejszego Zarządzenia

 

3. W § 2

- w ust. 1  zwiększa  się  wydatki o   331.137 zł   -  zgodnie  z  załącznikiem   Nr  2  do  niniejszego

  Zarządzenia,

- w ust. 2, pkt. 1 zwiększa wydatki bieżące o 334.050 zł.

- w ust. 2, pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 10.421 zł,

   - w ust. 2 pkt. 2  zmniejsza  się  wydatki  majątkowe o  2.913 zł - zgodnie z załącznikiem  Nr 2a  do     

      niniejszego  Zarządzenia

- w ust. 5 ust. 1 zwiększa  się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 275.792 zł – zgodnie z załącznikiem  nr  2b do   niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2008r.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 35/2008

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 października 2008r.

 

 

Do planu dochodów i wydatków wprowadzono zmiany dotacji zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego tj:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono 106.292 zł  na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- w dziale 801 oświata i wychowanie wprowadzono II transzę na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- w dziale 852 Pomoc społeczna  wprowadzono kwotę 169.500 zł  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków socjalnych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy oraz kwotę 1.420 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono kwotę 38.227 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Celem płynnego realizowania budżetu przesunięto niektóre wydatki planu między paragrafami.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz