Zarządzenia Wójta Gminy  Kleszczewo - 2007r.

Za

1.

1/2007

02 stycznia 2007r.

Powołania Zastępcy Wójta

2.

2/2007

02 stycznia 2007r.

Udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień w opłatach za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Kleszczewie lub  Tulcach

3.

3/2007

02 stycznia 2007r.

Udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień z opłat w związku z wynajmem autobusu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

4.

4/2007

02 stycznia 2007r.

Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna.

5.

5/2007

02 stycznia 2007r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP oraz Prezesa ZG OSP

6.

6/2007

06 lutego 2007r.

Wyznaczenia osoby, która będzie pobierała  opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2007r.

7.

7/2007

06 lutego 2007r.

Powołania pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii

8.

8/2007

15 lutego 2007r.

Ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

9.

9/2007

15 lutego 2007r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2007r.

10.

10/2007

02 marca 2007r.

Przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy.

11.

11/2007

15 lutego 2007r.

Powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy  Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007r.

12.

12/2007

28 marca 2007r.

Ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.

13.

13/2007

29 marca 2007r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  ustawami na 2007r.

14.

14/2007

19 kwietnia 2007r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

15.

15/2007

02 maja 2007r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

16.

16/2007

08 maja 2007r.

Utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzącej w  skład systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Kleszczewo

17.

17/2007

17 maja 2007r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

18.

18/2007

17 maja 2007r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

19.

19/2007

04 maja 2007r.

Wyznaczenia osoby, która przeprowadzi ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż samochodu osobowego.

 

20.

20/2007

20 czerwca 2007r.

Powołania Komisji  Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

21.

21/2007

29 czerwca 2007r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

22.

22/2007

23 czerwca 2007r.

Ustalenia składu komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zimin w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

23.

23/2007

09 sierpnia 2007r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

24.

24/2007

17 sierpnia 2007r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

25.

25/2007

04 września 2007r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

26.

26/2007

14 września 2007r.

Ustalenia składu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia  przetargów na wynajem lokali użytkowych

27.

27/2007

27 września 2007r.

Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu  RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

28.

28/2007

27 września 2007r.

Ustanowienia koordynatora gminnego do spraw wsparcia technicznego operatorów  obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz  powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

29.

29/2007

27 września 2007r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

30.

30/2007

28 września 2007r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

31.

31/2007

01 października 2007r.

Wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy  do przeprowadzenia okresowej oceny  pracowników : Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

32.

32/2007

08 października 2007r.

Powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

33.

33/2007

09 października 2007r.

 Ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

34.

34/2007

18 października 2007r.

 Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

35.

35/2007

18 października 2007r.

 Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

36.

36/2007

08 listopada 2007r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

37.

37/2007

14 listopada 2007r.

Projektu  budżetu gminy na 2008r.

38.

38/2007

15 listopada 2007r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

39.

39/2007

20 listopada 2007r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

40.

40/2007

12 grudnia 2007r.

Odwołania Pana Jerzego Rybickiego z funkcji wiceprzewodniczącego oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

41.

41/2007

17 grudnia  2007r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

42.

42/2007

17 grudnia 2007r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

43.

43/2007

31 grudnia 2007r

Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.

44.

44/2007

31 grudnia 2007r.

Ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na 2008r.

45.

45/2007

31 grudnia 2007r.

Powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

46.

46/2007

31 grudnia 2007r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

47.

47/2007

31 grudnia 2007r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

48.

48/2007

31 grudnia 2007r.

Wyznaczenia  osoby, która pobierała będzie opłatę targową w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2008r.