Zarządzenia Wójta Gminy  Kleszczewo - 2006r.

Za

1

1/2006

02 stycznia 2006r.

Zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

2

2/2006

02 stycznia 2006r.

Upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

3

3/2006

02 stycznia 2006r.

Upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

4

4/2006

02 stycznia 2006r.

Upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków  mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

5

5/2006

02 stycznia 2006r.

Upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

6

6/2006

02 stycznia 2006r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP.

7

7/2006

02 stycznia 2006r.

Powołania pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8

8/2006

02 stycznia 2006r.

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9

9/2006

16 stycznia  2006r.

Powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2006r.

10

10/2006

14 lutego 2006r.

  Zmiany przyjętych zasad polityki dla Gminy i Urzędu

Gminy Kleszczewo

11

11/2006

17 marca 2006r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

12

12/2006

17 marca 2006r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji  w tych sprawach

13

13/2006

17 marca 2006r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych

14

14/2006

17 marca 2006r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji  administracyjnych w tych sprawach

15

15/2006

29 marca 2006r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

16

16/2006

29 maja 2006r.

Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

17

17/2006

13 czerwca 2006r.

Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP

18

18/2006

20 czerwca 2006r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

19

19/2006

04 lipca 2006r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

20

20/2006

05 lipca 2006r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

21

21/2006

21 lipca 2006r.

Ustalenia składu komisji przetargowej  na zbycie lub dzierżawę  nieruchomości

22

22/2006

01 września 2006r.

Ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie

23

23/2006

07 września 2006r.

Powołania zespołu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta, burmistrza, prezydenta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

24

24/2006

07 września 2006r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

25

25/2006

15 września 2006r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego

26

26/2006

29 września 2006r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

27

27/2006

29 września  2006r.

Zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

28

28/2006

03 października 2006r.

Określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz  wyróżnienia lub nagrody

29

29/2006

03 października 2006r.

Powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

30

30/2006

09 października 2006r

Ustalenia wysokości nagrody Gminy  w 2006r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

31

31/2006

27 października 2006r.

Powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej

32

32/2006

26 października 2006r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2006r.

33

33/2006

26 października 2006r.

Zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości dla gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo

34

34/2006

08 listopada 2006r.

Zmiany uchwały  budżetowej na 2006r.

35

35/2006

08 listopada 2006r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

36

36/2006

08 listopada 2006r.

Zmiany  rozkładu  czasu  pracy  w  Urzędzie  Gminy w Kleszczewie.

37

37/2006

15 listopada 2006r.

Projektu  budżetu gminy na 2007r.

38

38/2006

24 listopada 2006r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

39

39/2006

24 listopada 2006r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

40

40/2006

04 grudnia 2006r.

Zmiany planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej a 2006r.

41

41/2006

14 grudnia 2006r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

42

42/2006

15 grudnia 2006r.

Powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie

43

43/2006

18 grudnia 2006r.

Powołania Komisji Stypendialnej

44

44/2006

18 grudnia 2006r.

Powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród

45

45/2006

19 grudnia 2006r.

Powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego

46

46/2006

19 grudnia 2006r

Ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy  na 2007r.

47

47/2006

27 grudnia 2006r.

Planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na 2007r.

48

48/2006r

29 grudnia 2006r.

Zmiany  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.

49

49/2006

29 grudnia 2006r.

Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

50

50/2006

29 grudnia 2006r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

51

51/2006

29 grudnia 2006r.

Zasad przyznawania nagród z funduszu nagród dla Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie