Zarządzenia Wójta Gminy  Kleszczewo - 2005r.

Za

1

1/2005

03 stycznia 2005r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz gospodarza stadionu.

2

2/2005

05 stycznia 2005r.

Powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

3

3/2005

05 stycznia 2005r.

Powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej.

4

 

4/2005

08 lutego 2005r.

Ustalenia wzoru wniosku o nagrodę Gminy oraz wniosku o nagrodę dyrektora

5

5/2005

17 lutego 2005r.

Organizacji i stałego dyżuru  Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

6

6/2005

18 lutego 2005r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz  gospodarza stadionu

7

7/2005

25 lutego 2005r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

8

8/2005

03 marca 2005r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

9

9/2005

03 marca 2005r.

Powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2005r.

10

10/2005

05 kwietnia 2005r.

Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

11

11/2005

07 kwietnia 2005r.

Przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy.

12

12/2005

16 maja 2005r.

Ustalenia terminu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie.

13

13/2005

23 maja 2005r.

Powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

14

14/2005

23 maja 2005r.

Określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

15

15/2005

30 maja 2005r.

Powołania Komisji do odbioru inwestycji  pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym etap II – Kleszczewo”

16

16/2005

30 maja 2005r.

Powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą

„ Budowa sieci wodociągowej etap II – Kleszczewo”.

17

17/2005

08 czerwca 2005r.

Powołania komisji przetargowej, która  dokona wyboru banku  na  udzielenie  i  obsługę  długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na budowę hali sportowej w Tulcach

18

18/2005

13 czerwca 2005r.

Ustalenia składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie.

19

19/2005

15 czerwca 2005r.

Powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

20

20/2005

15 czerwca 2005r.

Ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na  III  kwartał 2005

21

21/2005

15 czerwca 2005r.

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie

22

22/2005

24 czerwca 2005r.

Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

23

23/2005

30 czerwca 2005r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  ustawami na 2005r.

24

24/2005

06 lipca 2005r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

25

25/2005

08 lipca 2005r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

26

26/2005

28 lipca 2005r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

 

27

27/2005

09 sierpnia 2005r.

Ustanowienia koordynatora gminnego do spraw wsparcia technicznego operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz powołania operatorów  obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

28

28/2005

09 sierpnia 2005r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

29

29/2005

09 sierpnia 2005r.

Powołania zespołu wyborczego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz wyborów  Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

30

30/2005

18 sierpnia 2005r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

31

31/2005

30 sierpnia 2005r

Powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

32

32/2005

30 sierpnia 2005r.

Powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach

33

33/2005

30 sierpnia 2005r.

Powierzenia obowiązków Dyrektora  Przedszkola  w Kleszczewie

34

34/2005

30 sierpnia 2005r.

Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r`

35

35/2005

31 sierpnia 2005r.

Upoważnienia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

36

36/2005

12 września 2005r.

Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

37

37/2005

30 września 2005r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  ustawami na 2005r.

38

38/2005

30 września 2005r.

Ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na  IV  kwartał 2005

39

39/2005

04 października 2005r.

Powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

40

40/2005

04 października 2005r.

Ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2005r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych  przez  Gminę  Kleszczewo.

41

41/2005

17 października 2005r.

Wprowadzenia i stosowania na wszystkich stanowiskach  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie (sekretariat) centralnego elektronicznego systemu obiegu dokumentów – e-ContentPlus

42

42/2005

17 października 2005r

Zmiany przyjętych zasad polityki dla Gminy i Urzędu

Gminy Kleszczewo

43

43/2005

21 października 2005r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

44

44/2005

21 października 2005r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

45

45/2005

02 listopada 2005r.

Cofnięcia upoważnienia Pani Haliny Jeger do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

46

46/2005

02 listopada 2005r.

Cofnięcia upoważnienia Pani Haliny Jeger do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych  oraz wydawania decyzji w tych sprawach

47

47/2005

02 listopada 2005r.

Powierzenia Pani Halinie Jeger – starszemu pracownikowi socjalnemu pełnienia obowiązków  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie

48

48/2005

02 listopada 2005r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie  do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

49

49/2005

02 listopada 2005r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie  do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach

50

50/2005

02 listopada 2005r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 

51

51/2005

02 listopada 2005r.

Upoważnienia Pani Haliny Jeger- p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie  do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

52

52/2005

14 listopada 2005r.

Projektu budżetu gminy na 2006r.

53

53/2005

24 listopada 2005r.

Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

54

54/2005

25 listopada 2005r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

55

55/2005

08 grudnia 2005r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

56

56/2005

08 grudnia 2005r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

57

57/2005

28 grudnia 2005r.

Wyznaczenia osoby, która będzie pobierała  opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2006r.

58

58/2005

28 grudnia 2005 r.

Odwołania pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

59

59/2005

29 grudnia 2005r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  ustawami na 2005r.

60

60/2005

29 grudnia 2005r.

Ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na rok 2006.

61

61/2005

29 grudnia 2005r.

Powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.

62

62/2005

29 grudnia 2005r.

Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  ustawami na 2006r.

63

63/2005

30 grudnia 2005r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

64

64/2005

30 grudnia 2005r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.

65

65/2005

30 grudnia 2005r.

Planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na 2006r.

66

66/2005

30 grudnia 2005r.

Wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych

 w Urzędzie Gminy w Kleszczewie