ZARZĄDZENIE  Nr 1/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 stycznia  2007r.

 

 

w sprawie:  powołania  Zastępcy Wójta.

 

 

                        Na podstawie art. 26a  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.       Powołuję  Panią Genowefę Przepióra  na  stanowisko Zastępcy Wójta w wymiarze 0,15 etatu. 

2.       Powołanie następuje na czas określony tj. od dnia 02 stycznia 2007r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta.

3.       Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

4.       Wysokość wynagrodzenia  oraz inne warunki pracy określone zostaną odrębnie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.