ZARZĄDZENIE  Nr 2/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 stycznia 2007r.

 

 

 

w sprawie:   udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień w opłatach za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Kleszczewie lub Tulcach.

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  oraz § 2 Uchwały Nr XI/58/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 18 września 2003r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Kleszczewie oraz § 2 Uchwały Nr XLVIII/238/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 września 2006r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Tulcach, zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.       Na uzasadniony pisemny wniosek skierowany do Wójta Gminy może zostać udzielona ulga lub przyznane zwolnienie z opłat za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Kleszczewie  lub Tulcach.

2.       Ulgi i zwolnienia, o których mowa w ust 1 przyznawane są indywidualnie na podstawie wniosku  i pokrywane z budżetu gminy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.