ZARZĄDZENIE  Nr 3/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 stycznia 2007r.

 

 

 

w sprawie: udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień z opłat w związku z wynajmem autobusu  Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.       Na uzasadniony pisemny wniosek skierowany do Wójta Gminy może zostać udzielona ulga lub przyznane zwolnienie z opłat w związku z wynajmem  autobusu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.

2.       Ulgi i zwolnienia, o których mowa w ust 1 przyznawane są indywidualnie na podstawie wniosku  i pokrywane z budżetu gminy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.