ZARZĄDZENIE  Nr 4/2007

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  02 stycznia 2007 r.

 

 

 

w sprawie   :    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla członów  ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

                                                                           

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Członkowie ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną otrzymują  z budżetu gminy ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem naliczenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 39 poz. 353 ze zmianami), za każdą godzinę udziału w działaniu  ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania