ZARZĄDZENIE  Nr 5/2007

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  02 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie   :   ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, komendanta gminnego  oraz  Prezesa  ZG OSP.

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób  pełniących niżej wymienione funkcje  w wysokości :

Kierowcy OSP:

- Kleszczewo – Baranowski R.                                                   341 zł

- Krzyżowniki – Stefaniak M                                                      177 zł

Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                      206 zł

Komendant Gminny – Z.Banaszkiewicz                                       206 zł

 

§ 2

 

Ustalam na  okres  od  dnia  01.01.2007r.  do dnia  31.12.2007r. wynagrodzenie miesięczne  brutto  dla kierowców OSP w Gowarzewie :

 - L. Grzeszczak 103 zł  

- A. Płóciennik        103 zł

- J. Grzegorzewski         103 zł

 

§ 3

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. wynagrodzenie  kwartalne brutto  dla kierowcy OSP  w Komornikach  - Growiec T. w wysokości  124 zł.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania