ZARZĄDZENIE  Nr 7/2007

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  06  lutego 2007r.

 

 

w sprawie : powołania pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii.                                                                           

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485ze zmianami)  zarządza się, co następuje :

 

§ 1

Powołuję Panią Mirosławę Radzimską – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie na stanowisko pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 2

Do zadań pełnomocnika należy :

1)        zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami,

2)        udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3)        prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4)        wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5)        pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego,

6)        inne sprawy zlecone przez Wójta Gminy.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania