ZARZĄDZENIE  Nr 9/2007

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  15 lutego 2007r.

 

 

w sprawie :  wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2007r.                                                                        

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami)  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.       Decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2007r.   doręczać będą za potwierdzeniem odbioru  sołtysi poszczególnych sołectw na obszarze właściwego sołectwa.

2.       Decyzje należy dostarczyć do podatników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 lutego 2007r.

3.        Ustala się  wynagrodzenie w wysokości 1,50 zł brutto  za doręczenie  jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku  (nakazu płatniczego).

                                                                

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.