ZARZĄDZENIE  Nr 11/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  15 lutego 2007 r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej  w celu rozpatrzenia ofert  na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007 r.

 

 

                   Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami) w związku z art. 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz § 4 pkt 2 Uchwały Nr III/16/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007r.,  zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu rozpatrzenia ofert  na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie  :

Przewodnicząca –          Genowefa Przepióra

Członkowie -     Monika Lis

                                   Agnieszka Kordacka

 

§ 2

Komisja  Konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 14 dni od upływu terminu ich składania.

§ 3

Przy rozpatrywaniu ofert komisja  kierować się będzie następującymi kryteriami:

-     zgodność oferty z programem współpracy,

-     koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu, atrakcyjności formy i dostępu   mieszkańców,

-     ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

-          ocena  możliwości realizacji zadania przez oferenta,

-          ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-          wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.